Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 119-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/06/2020 Ngày nhận bài sửa: 26/08/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

Isolation and selection of bacterial strains capable of degrading carbosulfan from paddy soils in Hau Giang province

Từ khóa:

Acinetobacter sp., carbosulfan, Stenotrophomonas sp., phân huỷ sinh học, vi khuẩn

Keywords:

Acinetobacter sp., bacteria, biodegradation, carbosulfan, Stenotrophomonas sp.

ABSTRACT

The study was carried out on the basis of isolating and selecting of high activity
bacteria strains for degrading carbosulfan from 3 rice crop soils in Hau Giang province. Investigating the ability of bacterial isolates to grow on the minimal mineral medium (MM) supplemented with carbosulfan concentration gradually increasing from 30
mg.L-1 to 60 mg.L-1 based on colony count method. Quantification of carbosulfan residues in liquid medium was done by mass chromatography technique. The research results showed that a total of 31 bacterial strains were isolated from rice-growing soils in Hau Giang province. Most of bacterial strains were short rods, negative Gram and move slowly. Sixteen bacterial strains could grow well in liquid MM supplemented with 20
mg.L-1 carbosulfan. Among them, 8, 6, 7 and 6 bacterial strains showed their well-growing in liquid culture media supplemented with 30, 40, 50, and 60 mg.L-1 carbosulfa after seventy-two hours of incubation, respectively. In particular, two bacterial strains designated as NB02 and NB04 could grow well in the liquid culture media containing 60 mg.L-1carbosulfan. They were identified as Stenotrophomonas panacihumi and Acinetobacter calcoaceticus, respectively. These two strains, in turn, degraded 82.3% and 75.0% of innitial concentration of carbosulfan in the liquid MSM after 7 incubation days under the laboratory conditions, respectively, with an initial concentration of 60 mg.L-1 carbosulfan. 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên các mẫu đất lúa chuyên canh 3 vụ ở tỉnh Hậu Giang nhằm mục tiêu phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn có khả năng phân huỷ hoạt chất carbosulfan. Khảo sát khả năng tăng trưởng của vi khuẩn trên môi trường khoáng tối thiểu bổ sung carbosulfan nồng độ tăng dần từ 30 mg.L-1 đến 60 mg.L-1dựa trên phương pháp đếm sống. Định lượng dư lượng carbosulfan trong dịch nuôi vi khuẩn bằng kỹ thuật sắc ký khối phổ. Kết quả cho thấy tổng cộng 31 dòng vi khuẩn đã được phân lập. Đa số các dòng phân lập có hình dạng que ngắn, Gram âm và di chuyển chậm. Tổng cộng 31 dòng vi khuẩn phát triển tốt trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng bổ sung 20 mg.L-1 carbosulfan. Trong đó, 8, 6, 7 và 6 dòng phát triển tốt trong môi trường lỏng bổ sung lần lượt 30, 40, 50 và 60 mg.L- carbosulfan sau 72 giờ nuôi cấy. Trong đó, hai dòng vi khuẩn ký hiệu NB02 và NB04 phát triển mật số tốt trong môi trường lỏng chứa 60 mg.L-1 carbosulfan được nhận diện lần lượt là loài vi khuẩn Stenotrophomonas panacihumi Acinetobacter calcoaceticus. Hai dòng vi khuẩn này lần lượt phân huỷ 82,3% và 75,0% carbosulfan trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng sau 7 ngày nuôi cấy ở điều kiện phòng thí nghiệm với nồng độ ban đầu là 60 mg.L-1.

Trích dẫn: Dương Gia Linh và Nguyễn Hữu Hiệp, 2020. Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng phân huỷ hoạt chất carbosulfan từ đất trồng lúa chuyên canh ở tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 119-127.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...