Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 241-248
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18
Liên kết:

This study is to investigate the ability to inhibit 4 fungal pathogen species: Colletotrichum sp., Rhizoctonia sp., Rhizopus sp. and Sclerotium sp. of three extracts from Imperata cylindrical (L.) Beauv., Melastoma sp. and Phyllanthus amarus in ethanol and methanol solvents under invitro conditions. All extracts were determine the polyphenol and saponin contents with high concentration. The antioxidant capacity of all extracts were strong through reducing power and hydrogen peroxide radical scavenging methods. Testing of plant fungal pathogens inhibition was studied by the method of agar well diffusion, at concentration of 100 mg/mL, all plants extracts were showed effective inhibition. In particular, the strongest inhibition was Rhizoctonia sp. with the diameters of the inhibition zone by Melastoma sp., and Sclerotium sp by Imperata cylindrical (L.).

Các bài báo khác
Tập 1, số 2-2017 (2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...