Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/10/2014

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Effect of biomixture containing used coffee ground and milled egg-shells on the yield of Okra (Abelmoschus esculentus Moench) and soil fertility under greenhouse conditions

Từ khóa:

Bã cà phê đã sử dụng, vỏ trứng, hỗn hợp hữu cơ, đậu bắp (Abelmoschus esculentus Moench), năng suất và dinh dưỡng đất

Keywords:

Used coffee ground, egg-shells, biomixture, Okra (Abelmoschus esculentus Moench), yield and soil fertility

ABSTRACT

To evaluate the effect of biomixture including used coffee ground and
milled egg-shells (ratio of 10:2 (w/w)) on the yield of Okra (Abelmoschus esculentus Moench) and soil fertility, an experiment was conducted in the greenhouse for 3 months with four replicates for each treatment. The soil sample in this study was collected from the experimental farm of Cantho University. The biomixture was applied with 3 levels: 5, 10 and 15% (w/w). A commonly recommended fertilizer application rate for Okra was used as control treatment and 15% of used coffee ground as another treatment to study a single effect of used coffee ground on yield of Okra and soil fertility.  Results showed that although the plan performance was much better in the control treatment, the highest yield of Okra was found in the treatments amended with 10 and 5% of the biomixture and was 167 and 161 g/plant/pot, respectively. The yield was much higher in these two treatments than in the control treatment. The appearance of Okra fruits in the amended biomixture treatments reached the standard quality for selling. Moreover, organic matter, N, P, pH, bacterial and fungal cell counts in soils were enhanced considerably when amended with this biomixture. Five percent of the biomixture performed as the best treatment to enhance Okra yield in the greenhouse experiment.

TÓM TẮT

Để đánh giá hiệu quả của hỗn hợp bã cà phê và vỏ trứng lên năng suất đậu bắp (Abelmoschus esculentus Moench) và dinh dưỡng đất, một thí nghiệm trong nhà lưới được thực hiện trong ba tháng với 4 lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Đất thí nghiệm được thu từ vườn thí nghiệm của Trường đại học Cần Thơ. Hỗn hợp bã cà phê và vỏ trứng được bón với 3 mức độ: 5, 10 và 15% (w/w) tính theo trọng lượng của đất. Nghiệm thức bón phân theo khuyến cáo cho cây đậu bắp được xem như là nghiệm thức đối chứng. Một nghiệm thức còn lại được bón với 15% bã cà phê không kết hợp vỏ trứng nhằm đánh giá ảnh hưởng riêng lẻ của bã cà phê lên năng suất đậu bắp và dinh dưỡng đất. Kết quả thí nghiệm cho thấy mặc dù sinh trưởng và phát triển của cây trồng tốt hơn trong nghiệm thức đối chứng, tuy nhiên, năng suất đậu bắp đạt cao nhất ở 2 nghiệm thức bón 10 và 5 % bã cà phê lần lượt là 167 và 161 g/cây/chậu, tăng rất nhiều so với nghiệm thức đối chứng. Chất lượng trái ở các nghiệm thức này đạt chuẩn chất lượng thương phẩm. Thêm vào đó, việc bón hỗn hợp bã cà phê và vỏ trứng giúp gia tăng dinh dưỡng và cải tạo đất một cách đáng kể trong đó chủ yếu gồm: chất hữu cơ, đạm, lân, giá trị pH, mật số vi khuẩn và nấm trong đất. Nghiệm thức bón 5% hỗn hợp bã cà phê và vỏ trứng là nghiệm thức tốt nhất giúp gia tăng năng suất đậu bắp trong điều kiện nhà lưới.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...