Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 24/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Efficacy of the insecticide propoxur biodegradation in soil by Paracoccus sp. P23-7 strain immobilized in spent coffee grounds

Từ khóa:

Bã cà phê, chất mang, phân hủy sinh học, propoxur, vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7

Keywords:

Biodegradation, carrier materials, Paracoccus sp. P23-7, propoxur, spent coffee grounds

ABSTRACT

The main objective of this study was to evaluate the efficacy of spent coffee grounds as carrier material to immobilize propoxur degrading bacteria strain, Paracoccus sp. P23-7 on degradation of propoxur in soil collected from shallot cultivation soil in Vinh Chau, Soc Trang province. Wood biochar and spent coffee grounds were used as two carrier materials to compare their function on immobilization and degradation capacity of propoxur in soil. Cow manure, azolla, milled eggshell and domestic charcoal were materials used to amend into the soil. Soil bacterial and fungal numbers and remained concentration of propoxur in soil were determined at day 0, 1, 3, 5, 7 and 11 of the experiment. The results showed that degradation of propoxur in soil by Paracoccus sp. P23-7 was more effective when this bacterial strain was immobilized in spent coffee grounds than in wooden biochar. The treatment amended with 1% milled eggshells (w/w) or 1% biomixture including cow manure, azolla, milled eggshell and domestic charcoal had higher propoxur degradation than other treatments. The results allowed us to conclude that spent coffee grounds could be reutilized as carrier material to immobilize Paracoccus sp. P23-7 strain to enhance the degradation of propoxur in soil and degradation result would be even much better if the soil was amended with either 1% milled eggshells or 1% biomixture. These materials can be used as soil amender or soil conditioner to accelerate the efficacy of bioremediation technology in cleaning up the contaminated soil.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của bã cà phê làm chất mang thay thế biochar cố định vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 giúp gia tăng tốc độ phân hủy propoxur trong đất trồng hành tím ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Biochar và bã cà phê (BCP) là chất mang trong thí nghiệm. Phân bò, bèo hoa dâu, vỏ trứng và xỉ than tổ ong là vật liệu bổ sung vào đất. Mật số vi khuẩn, nấm và nồng độ propoxur trong đất ở các thời điểm 0, 1, 3, 5, 7, và 11 ngày được thu thập. Kết quả cho thấy dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 cố định trong bã cà phê cho hiệu quả cao hơn so với biochar trong phân hủy propoxur trong đất. Ngoài ra, nghiệm thức bón vỏ trứng (1%) hoặc hỗn hợp phân bò, bèo hoa dâu, vỏ trứng và xỉ than (1%) giúp gia tăng hiệu quả và tốc độ phân hủy propoxur bởi dòng Paracoccus sp. P23-7 cố định trong bã cà phê so với các nghiệm thức khác. Tóm lại, bã cà phê có thể sử dụng để cố định vi khuẩn Paracocus sp. P23-7, giúp gia tăng tốc độ phân hủy propoxur trong đất và kết hợp bón vỏ trứng (1%) hoặc hỗn hợp hữu cơ gồm phân bò, bèo hoa dâu, vỏ trứng và xỉ than (1%) là một trong những biện pháp tác động nhằm gia tăng tốc độ phân hủy propoxur trong đất.

Trích dẫn: Nguyễn Khởi Nghĩa và Trần Thị Anh Thư, 2017. Hiệu quả phân hủy hoạt chất thuốc trừ sâu propoxur trong đất của dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 cố định trong bã cà phê. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 31-40.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...