Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 12/07/2019 Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Effect of fresh spent coffee ground on growth, yield of some crops and microbial properties of grey degraded soil from Moc Hoa district, Long An province under the greenhouse conditions

Từ khóa:

Bã cà phê tươi, cây trồng, đặc tính sinh học đất, năng suất và sinh trưởng

Keywords:

Crop, fresh spent coffee ground, growth, microbial properties, yield

ABSTRACT

The study was to evaluate the affect of fresh spent coffee ground (FSCG) on growth and yields of maize, soybean and rice and as well soil microbial properties under the greenhouse conditions. Maize, soybean and rice were rotationally cultivated in the same soil type (grey degraded soil) from Moc Hoa, Long An with 4 replicates and 7 different treatments including the control (no fertilization) and five levels (2, 4, 6, 8 and 10%) of FSCG applied (w/w, based on the soil mass) and the treatment with recommended inorganic NPK fertilizer application.  Height of plant, numbers of leaf, tillers of rice, numbers of bacteria and fungi in soil were sampled at day 30, 45 (60), 60 (90) after seedling. Yield of crops and the structure of bacterial community in soil at the end of the study were also collected. The results showed that applying FSCG at doses of 6 and 10% enhanced the growth and yields of soybean and rice, but no maize as compared to the recommended inorganic NPK fertilizer application treatment, increased signicifcantly the numbers of soil bacteria, fungi, nitrogen fixing bacteria and phosphate solubilizing bacteria as compared to other treatments, especially at the end of maize season and during the whole soybean season. Moreover, the structure of soil bacterial community in these two treatments was more diversified than others. Thus, based on the present study it is recommended that fresh SCG can be applied with a dose of 6% or 10% into soil as a soil clean amender to improve soil fertility and crop yield for sustainably agricultural development.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bã cà phê tươi (BCPT) lên sinh trưởng, năng suất bắp, đậu nành, lúa và đặc tính sinh học đất trong nhà lưới. Bắp, đậu nành, lúa lần lượt được trồng luận canh trên cùng nền đất xám bạc màu thu từ Mộc Hóa, Long An với 4 lặp lại và 7 nghiệm thức gồm đối chứng (không bón phân), 2, 4, 6, 8, 10% BCPT (trọng lượng đất) và phân hóa học theo khuyến cáo. Chiều cao cây, số lá, số chồi và mật số vi sinh vật đất được thu thập vào 30, 45 (60), 60 (90) ngày sau gieo (NSG) tùy loại cây. Năng suất mỗi vụ và đa dạng cộng đồng vi khuẩn đất khi kết thúc thí nghiệm cũng được thu thập. Kết quả cho thấy BCPT 6% và 10% giúp, đậu nành, lúa sinh trưởng tốt, năng suất cao hơn so với phân hóa học, tuy nhiên không làm tăng sinh trưởng và năng suất bắp, giúp tăng mật số vi khuẩn, nấm, vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân, đặc biệt ở cuối vụ bắp và trong suốt vụ đậu nành. Ngoài ra, cấu trúc quần thể vi khuẩn ở hai nghiệm thức này đa dạng hơn so với các nghiệm thức khác. Như vậy, bón 6% hoặc 10% BCPT giúp kích thích sinh trưởng, tăng năng suất đậu nành và lúa, cải thiện đặc tính sinh học đất và có thể sử dụng như một loại phân hữu cơ sạch cho sản xuất bền vững.

Trích dẫn: Nguyễn Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Thu Hà, 2019. Ảnh hưởng của bã cà phê tươi lên sinh trưởng, năng suất một số cây trồng và đặc tính sinh học đất xám bạc màu từ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 23-32.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...