Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/11/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Study on stevioside extract of the species Stevia rebaudiana Bertoni

Từ khóa:

Stevioside, Stevia rebaudiana Bertoni, celite, silica gel, phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Keywords:

Stevioside, Stevia rebaudiana Bertoni, celite, silica gel, NMR

ABSTRACT

Extracting stevioside from the Co Ngot (Stevia rebaudiana Bertoni) grown in Da Lat province was presented in this paper. The study focused on two methods to purify the extracts, such as using column chromatography with silica gel 60 and using celite column. The structure of stevioside was then identified based on the NMR spectral data.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày qui trình chiết xuất stevioside từ cây Cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) trồng tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu tập trung trên hai phương pháp tinh chế sản phẩm: sắc ký cột pha thường silica gel 60 và phương pháp lọc với chất hấp thụ celite. Cấu trúc hóa học và định danh hợp chất được xác định căn cứ vào dữ liệu phổ NMR.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 143-150
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về
1 (2020) Trang: 118-126
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tự nhiên lần 7
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...