Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 87-96
Tải về

Abstract

Experiments were conducted to determine effects of plant growth regulators and positions on young leaf tissue arising protocorm like bodies. Results showed that surface sterilization obtained 78% of completely clean explants. Dormant buds of flower stalk were able to arise shoots in vitro in proportion of vegetative shoot 21,9% and reproductive shoot 46,9%. Pprotocorm- like bodies arose from pieces of young leaf tissue pieces of three Phalaenopsis cultivars KH, PRM and PWR on KH1 medium supplemented different plant growth regulators. Two orchid cultivars PKH and PWR created proptocorm like bodies at medium added 2,4-D (0,25 mg/l) and NAA (0,25 mg/l) respectively. PRM cultivar was not arosen protocorm like body. Positions of leaf bottom gave rise the best protocorm like bodies. Medium (Lindemann, 1967) was supplemented BA 3,25 mg/l and NAA 0,2 mg/l to be very efficient on shoot propagation. Orchid plantlets were developped very good in medium KH3 supplemented 100 g of Xiem banana.

Keywords: Young leaf tissue; protocorm like bodies; Phalaenopsis

Title: Development of protocorm like bodies from young leaf tissue in micropropagation of orchid Phalaenopsis sp.

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định hiệu quả chất điều hòa sinh trưởng và vị trí trên mô lá non phát sinh thể tiền củ (protocorm- like body). Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng thao tác vô trùng mẫu cấy đạt 78% mẫu sạch. Mầm ngủ của phát hoa có thể phát sinh chồi trong ống nghiệm với tỉ lệ tạo chồi dinh dưỡng 21,9%, chồi sinh sản 46,9%. Sự tạo thể tiền củ từ mô lá non của ba giống lan Phalaenopsis PKH, PRM và PWR trên môi trường KH1 có các chất điều hòa sinh trưởng khác nhau. Hai giống PKH và PWR đều phát sinh thể tiền củ ở các môi trường có 2,4-D (0,25 mg/l) và NAA (0,25 mg/l) theo thứ tự. Giống PRM không phát sinh thể tiền củ. Vị trí gốc lá cho tỉ lệ tạo tiền củ cao nhất. Môi trường (Lindemann, 1967) có bổ sung BA 3,25 mg/l và NAA 0,2 mg/l có hiệu quả nhân chồi tốt nhất. Cây lan sinh trưởng tốt trong môi trường KH3 được bổ sung 100 g chuối Xiêm.

Từ khoá: Mô lá non; thể tiền củ, lan Hồ điệp

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...