Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 206-213
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 06/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Financial efficiency and product delivery channel of gill nets (<90 CV) in Bac Lieu province

Từ khóa:

Bạc Liêu, hiệu quả tài chính, kênh phân phối, lưới rê

Keywords:

Bac Lieu, delivery channel, financial efficiency, gill net

ABSTRACT

The study was conducted from August to December 2017 through interviewing 30 inshore gill net households (<90 CV), 4 wholesalers, 3 retailers and 1 processor in Bac Lieu province. The aim of this study was to describe delivery channel and calculate value added for different sectors in products’ delivery channel under the gill net fishing industry, in order to provide information for management and stable development of this industry in Bac Lieu province. The results show that the average yield of gill net fishing (for boat <90 CV) was 510 kg/trip with a single fishing trip last 6 days. The total cost was 18.33 million/trip and the profit was 10.36 million VND with a return rate was 0.75. The most important product delivery channel of inshore gill net fishing industry was from the fisherman to middleman (100% the yield) and then to wholesalers with 69.37% the yield. Delivery of profits (net value added) of the sectors were unreasonably balanced and the wholesalers made up the highest profit rate in the whole chain. The main difficulties for fishermen were their lack of capital investment and the unexpected variation of selling prices.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2017 thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 30 chủ tàu lưới rê ven bờ (<90 CV), 4 vựa thu mua hải sản, 3 hộ bán lẻ hải sản và 1 nhà máy sơ chế thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả kênh phân phối và tính toán giá trị tăng thêm của từng tác nhân tham gia trong kênh phân phối sản phẩm khai thác của lưới rê, từ đó cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc quản lí và phát triển ổn định nghề khai thác lưới rê ven bờ của tỉnh Bạc Liêu. Sản lượng của nghề lưới rê (<90 CV) trung bình là 510 kg/chuyến, với thời gian đánh bắt mỗi chuyến khoảng 6 ngày. Chi phí cho mỗi chuyến khoảng  18,33 triệu đồng/chuyến và lợi nhuận bình quân là 10,36 triệu đồng với tỉ suất lợi nhuận trên chi phí là 0,75 lần. Kênh phân phối quan trọng nhất của sản phẩm khai thác của nghề lưới rê ven bờ là ngư dân khai thác bán cho vựa thu mua (100% sản lượng) và vựa thu mua bán cho chợ đầu mối 69,37% sản lượng. Việc phân phối lợi ích (giá trị gia tăng thuần) của các tác nhân trong chuỗi giá trị chưa hợp lí và vựa thu mua chiếm tỉ lệ cao trong toàn chuỗi. Khó khăn chủ yếu của ngư dân khai thác lưới rê ven bờ là thiếu vốn và giá bán sản phẩm khai thác chưa ổn định.

Trích dẫn: Đặng Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Thanh Long và Huỳnh Văn Hiền, 2018. Hiệu quả tài chính và kênh phân phối sản phẩm của nghề lưới rê (<90 CV) ở tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 206-213.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 110-116
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-167
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 24-31
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 1-32
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 61
Tạp chí: International Sympopsium Aquatic products processing cleaner production chain for heathier food, Can Tho University, 07-09 December 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...