Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 93-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/09/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

A taxonomic study on Euglenophyta in Dong Thap Muoi conservation area, Tien Giang Province

Từ khóa:

Euglena, Euglenophyta, Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang, Phacus, Tảo mắt, Trachelomonas

Keywords:

Ecological sanctuary Dong Thap Muoi – Tien Giang, Euglena, Euglenophyta, Phacus, Trachelomonas

ABSTRACT

The aims of this study were to identify the species composition of Euglenophyta in Dong Thap Muoi ecological sanctuary – Tien Giang province and build the image gallery of these determined species. Besides, the results of this study can be used as a reference about Euglenophyta biodiversity for further research. Samplings were performed at ten sites within the ecological sanctuary in September 2015 and February 2016. Seventy-one species belonged to five genera were identified within this area. The genus Phacus was the most dominant genus with 27 species (38.03%), followed by Trachelomonas (18 species, 25.35%) and Euglena (14 species, 19.72%). Lepocinclis and Strombomonas had the same number of species, each with 6 species (8.45%). Noticeably, although Euglenophyta species appeared in all sampling sites, their distributions were significantly different among these sites. The highest number of species was recorded at site D06 (22 species). Samples taken from site D05 in the first survey and site D03 in the second survey also had high diversity of Euglenophyta, with 21 and 20 species, respectively. In contrast, only 2 species were identified from samples taken in site D02 of each sampling time. The numbers of species determined in the first and second surveys were similar, with 47 and 51 species, respectively. There were 27 species present in both two surveys.

TÓM TẮT

Nghiên cứu thành phần loài Tảo mắt ở Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang được tiến hành thu mẫu vào tháng 9/2015 và tháng 2/2016 tại 10 điểm thuộc Khu bảo tồn. Nghiên cứu này nhằm xác định thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập hình ảnh hiển vi của Tảo mắt ở Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang. Đồng thời, kết quả nghiên cứu còn là dẫn liệu về sự đa dạng sinh học của Tảo mắt cung cấp cho các nghiên cứu về Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang. Kết quả đã xác định được 71 loài Tảo mắt thuộc 5 chi của họ Euglenaceae, bộ Euglenales. Trong đó, chi Phacus ưu thế nhất, với 27 loài, chiếm 38,03%; kế đến là chi Trachelomonas với 18 loài, chiếm 25,35%; chi Euglena với 14 loài, chiếm 19,72%; cuối cùng là chi Lepocinclis và Strombomonas có số lượng loài thấp nhất, với 6 loài, chiếm 8,45%. Tất cả các điểm thu mẫu đều có sự xuất hiện của Tảo mắt. Tuy nhiên, thành phần loài Tảo mắt phân bố không đều ở các điểm thu mẫu qua mỗi đợt khảo sát, phân bố nhiều nhất ở điểm Đ06 – 22 loài, Đ05 – 21 loài, trong đợt khảo sát thứ nhất và điểm Đ03 – 20 loài ở đợt khảo sát thứ 2; thấp nhất là điểm Đ02 mỗi đợt khảo sát ghi nhận được 2 loài. Số loài Tảo mắt phát hiện được ở mỗi đợt khảo sát gần bằng nhau, đợt 1: 51 loài và đợt 2: 47 loài; có 27 loài xuất hiện ở cả 2 đợt khảo sát.

Trích dẫn: Ngô Thanh Phong, Lê Hồng Phương và Lưu Yến Nhi, 2017. Thành phần loài tảo mắt (Euglenophyta) ở khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười - Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 93-103.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 29-34
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 76-81
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 92-99
Tải về
1 (2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
10 (2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...