Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 124-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 02/11/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Population dynamics of Coilia rebentischii distributed in Cua Lon river, Ca Mau province

Từ khóa:

Biến động quần thể, Coilia rebentischii, hiện trạng khai thác, sông Cửa Lớn

Keywords:

Coilia rebentischii, Cua Lon River, fisheries status, population dynamics

ABSTRACT

This study was conducted from 12/2017 to 02/2019 to provide the
population biological parameters of the many-fingered grenadier anchovy, one of the commercially valuable fish, for sustainable use of the fisheries resources in Cua Lon river, Ca Mau province. The analysis of length-frequency data of 2,196 individuals collected every two months by using push net showed that the von Bertalanffy curve and growth performance were Lt=16.8×(1-e-0.68×(t+0,28)) and F’  = 2.28, respectively. The total mortality (Z), natural mortality (M), fishing mortality (F) of this species was 2.28 yr-1,
1.68 yr-1, 0.60 yr-1, respectively. The exploitation rate (E=0.260) was lower than that of the potential exploitation rate (E50=0.342). The length at first capture was Lc = 7.0 cm; there are two recruitment peaks per year (in July and November). Although this species has high growth rate and its population still has higher potentials for exploitation, the length at first maturity was small. Therefore, mesh sizes of the push net should be increased for sustainable use of the fisheries resources.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện từ 12/2017 đến 02/2019 nhằm xác định các thông số sinh học quần thể của cá lành canh vàng, một trong những loài cá có giá trị thương phẩm, từ đó làm cơ sở đánh giá hiện trạng và khai thác bền vững nguồn lợi cá này ở sông Cửa Lớn, tỉnh Cà Mau. Kết quả phân tích 2.196 mẫu cá được thu định kỳ hai tháng/lần vào con nước rong bằng lưới te cho thấy phương trình đường cong tăng trưởng von Bertalanffy và hằng số tăng trưởng của loài cá này lần lượt là Lt=16,8×(1-e-0,68×(t+0.28)) và F’ = 2,28. Hệ số chết tổng (Z), hệ số chết tự nhiên (M) và hệ số chết khai thác (F) lần lượt là 2,28/năm, 1,68/năm và 0,60/năm. Cường lực khai thác đối với loài này vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép do hệ số khai thác (E = 0,260) thấp hơn hệ số khai thác tối ưu (E50 = 0,342). Chiều dài khai thác đầu tiên L50 = 7,0 cm và quần thể cá lành canh vàng được bổ sung 2 lần trong năm (vào tháng 7 và tháng 11). Mặc dù thuộc nhóm tăng trưởng cao và còn nhiều tiềm năng khai thác, tuy nhiên chiều dài khai thác đầu tiên tương đối nhỏ, do đó cần tăng kích thước mắt lưới của ngư cụ khai thác để đảm bảo sự phát triển bền vững nguồn lợi của loài cá này.

Trích dẫn: Trần Đắc Định, Nguyễn Thị Vàng và Đinh Minh Quang, 2020. Biến động quần thể cá lành canh vàng (Coilia rebentischii) ở sông Cửa Lớn, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 124-129.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 140-147
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 56-64
Tải về
Trương Quốc Phú (2022) Trang: 254-284
Tạp chí: Môi trường và nguồn lợi thủy sinh vật ở Đồng bằng sông Cửu Long
6 (2020) Trang: 137-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Viêt Nam
Le Viet Phu, Nguyen van Giap, Le thi Quynh Tram, Chu thai Hoanh and Malcolm McPherson (2019) Trang: 227-240
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
1 (2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Freshwater Biodiversity Conservation in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...