Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 290-299
Tải về

Abstract

This study aims to determine kind of drugs and chemicals were used and chemical composition of sludge from intensive striped catfish culture pond. The status of drug and chemical use was determined by interviewing of 30 fish culture households with prepared questionnaire. Chemical compositions of sludge were determined by analyzing sludge samples collected from three ponds at middle and end of crop. The results showed that there were 28 kinds of disinfection chemical and 14 kinds of restorative and 14 kinds of drug were used during culture period. Most of used drugs and chemicals are soluble organic compound so they little affect chemical compositions of sludge of fish pond. Ratio of organic matter, total nitrogen and total phosphorus in fish pond sludge were rather high. Concentration of macro-elements and micro-elements in sludge were normal and concentration of heavy metals in sludge were very low. Therefore, sludge of intensive striped catfish pond may be used for producing organic fertilizer.

Keywords: Chemical compositions, sludge, striped catfish

Title: Chemical compositions of sludge from intensive striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) culture pond

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định các loại thuốc, hóa chất được sử dụng trong nuôi cá tra và thành phần hóa học của bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh. Tình hình sử dụng thuốc, hóa chất được sử dụng trong nuôi cá được thu thập bằng cách phỏng vấn 30 hộ nuôi bằng bảng câu hỏi soạn sẵn. Thành phần hóa học được xác định bằng cách phân tích mẫu bùn đáy của 3 ao nuôi vào thời điểm giữa và cuối vụ nuôi. Kết quả cho thấy có 28 loại hóa chất cải tạo ao và khử trùng nước, 14 loại hóa chất bổ sung vào thức ăn và 14 loại kháng sinh được sử dụng trong quá trình nuôi cá. Hầu hết các loại thuốc, hóa chất được sử dụng trong quá trình nuôi đều là các chất hữu cơ ở dạng hòa tan, ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phần hóa học của bùn đáy ao. Hàm lượng chất hữu cơ, TN và TP trong bùn đáy ao cá tra khá cao, hàm lượng yếu tố  đa, vi lượng ở mức trung bình và hàm kim loại nặng rất thấp. Có thể dùng bùn đáy ao nuôi cá tra làm phân bón cho cây trồng.    

Từ khóa: thành phần hóa học, bùn, cá tra

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 135-143
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 8-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...