Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 81-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/07/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Species components and plant community structure in the primeval forest of Phu Quoc National Park

Từ khóa:

Rừng nguyên sinh, Vườn Quốc gia Phú Quốc, quần xã, ưu hợp

Keywords:

Primeval forest, Phu Quoc National Park, community, dominion

ABSTRACT

Study was conducted in 18 standard squares of three regions: Ky Da spring, Ham Ninh mountain side and Hon Chao mountain side of thePhuQuocNational Park. 331 vascular plant species belonging to 197 genera of 80 families in 4 phyla were collected and classified. Results of the study has supplemented 47 species to the list of plants ofPhuQuocNational Park. Lists of useful plants and endangered plants were also recorded including 247 useful species (74.62% of total sample) and 13 species listed in the "Red Book ofVietnam" (2007) accounting for 3.93% of the surveyed species. Plant community structure in this primeval forest has also been studied with 4 dominion of forest vegetation. 

TóM TắT

Nghiên cứu được tiến hành ở 18 ô tiêu chuẩn thuộc 3 khu vực là khu vực suối Kỳ Đà, sườn dãy núi Hàm Ninh và sườn núi Hòn Chảo trong kiểu rừng nguyên sinh của Vườn Quốc gia Phú Quốc. Kết quả đã thu mẫu và phân loại được 331 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 197 chi của 80 họ trong 4 ngành. Bổ sung vào danh lục thực vật của Vườn Quốc gia Phú Quốc 47 loài. Nguồn tài nguyên cây có ích và cây nguy cấp cũng đã được thống kê với 247 loài cây có giá trị sử dụng chiếm 74,62% số loài được khảo sát và 13 loài cây có tên trong ?Sách đỏ Việt Nam? (2007) chiếm 3,93% số loài được khảo sát. Cấu trúc quần xã thực vật trong kiểu rừng nguyên sinh này cũng đã được nghiên cứu với 4 ưu hợp thực vật rừng.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 239-249
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 92-104
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 76-101
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2017) Trang: 1400-1407
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Hà Nội 20/10/2017
(2015) Trang: 1239 - 1244
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/2015
1 (2013) Trang: 1179
Tạp chí: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...