Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 27-35
Tải về

ABSTRACT

Beside solving the inverse problems of potential field by informatics, Geophysics purpose is also finding a simple and effective method to determine the locations and shapes of anomaly-sources. The local wave number technique is the most useful method to estimate the horizontal positions, depths and the structural index of the anomaly sources. This method was applied successfully for the interpretation of magnetic anomaly profile in theMekongdelta.

Keywords: Local wave-number, anomaly sources, structural index

Title: Using the local wave-number to determine the geomagnetic anomaly sources in Mekong delta

TóM TắT

Bên cạnh việc ứng dụng tin học để giải các bài toán ngược trường thế, mục tiêu quan trọng của Địa vật lý là tìm kiếm một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả cho việc định vị và xác định hình dạng của các dị thường từ. Kỹ thuật tính số sóng địa phương là một trong những phương pháp hiệu quả để xác định vị trí, độ sâu và chỉ số cấu trúc của các nguồn dị thường từ. Kết quả phân tích trên tuyến đo ở đồng bằngNamBộ cho thấy khả năng áp dụng tốt của phương pháp được đề xuất.    

Từ khóa: Số sóng địa phương, nguồn dị thường, chỉ số cấu trúc

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 1-8
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 119-128
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 207-212
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 21-27
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 213-221
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 222-229
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 38-46
Tải về
1 (2012) Trang: 340
Tạp chí: Vật lí địa cầu
(2009) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...