Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 213-221
Tải về

ABSTRACT

In recent years, solving the invert problems of magnetic potential field was done by Poisson - Hardy wavelet transforms as well as the filtering data technique (LWF,LINE-WEIGHT FUNCTION)) for an estimation of the tilted angle, the depths to the top and to the bottom of the simple magnetic homogeneous anomaly sources being the dike form in other to determine the sizes of the magnetic anomaly-sources. Results from the analysis using proposed method on the theoretical models can be applied for the calculations of the source properties as tilted angle and the dimensions of the magnetic anomalies on Tra Vinh ? Dong Thap profiles measuring in the Mekong delta.

Keywords: Poisson - Hardy wavelet transforms, magnetic homogeneous anomaly sources

Title: Determination of the tilted angle for the magnetic anomaly of the dike sources at Mekong delta using the Poisson ? Hardy walet transformation

TóM TắT

Việc giải bài toán ngược trường thế trong những năm gần đây được thực hiện bằng phép biến đổi wavelet dùng hàm Poisson ? Hardy kết hợp phép lọc dữ liệu dùng hàm trong lượng tuyến (LWF) với mục đích xác định góc nghiêng của các dị thường từ có dạng vỉa, độ sâu đến mặt trên và độ sâu đến mặt đáy của nguồn dị thường đồng nhất, đơn giản từ đó ước lượng gần đúng kích thước của các nguồn được phân tích. Kết quả sự phân tích bằng phương pháp được đề xuất trên mô hình lý thuyết là cơ sở cho việc tính toán để xác định kích thước và độ nghiêng các dị thường dạng vỉa trên tuyến đo từ Trà Vinh ? Đồng Tháp ở đồng bằng Nam bộ.

Từ khóa: Biến đổi wavelet Poisson -Hardy, nguồn dị thường từ đồng nhất.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 1-8
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 119-128
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 207-212
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 21-27
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 222-229
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 27-35
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 38-46
Tải về
1 (2012) Trang: 340
Tạp chí: Vật lí địa cầu
(2009) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...