Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 59-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Impacts of Local Hydrological Changes on Land Use in the Cau Ke, Tieu Can, and Cau Ngang Districts,TraVinhProvince

Từ khóa:

Chế độ thủy văn, thay đổi sử dụng đất đai, tỉnh Trà Vinh

Keywords:

Hydrological regime, land use changes, Tra Vinh province

ABSTRACT

The study was conducted in Cau Ke, Tieu Can and Cau Ngang disctricts, Tra Vinh province with the main objective of identifying the possible impacts of local hydrological changes on land use change. The (local) hydrologic regime and land use data were collected in 2006 and 2010. Basic statistic approaches (descriptive statistics and trends analysis) were applied to analyze changing trends of the hydrological regime. The outcomes shows that salinity intrusion led to great impacts on agriculture and aquaculture farming systems both in tems of space and time. Impacts of hydrological regime change on local land use types were shown most clearly in the two districts of Cau Ke and Tieu Can (i.e. with emergence of new production structure and change in seasonal calendar). In addition, due to greater modification of the hydrologic regime in the inland areas, such the areas were more subjected to the sea level rise in comparison to the coastal area.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại ba Huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Cầu Ngang của tỉnh Trà Vinh; với mục tiêu tổng quát là xem xét tác động của sự thay đổi chế độ thủy văn lên sử dụng đất đai của vùng. Các số liệu về sử dụng đất đai và chế độ thủy văn được thu thập trong hai năm 2006 và 2010. Phương pháp thống kê mô tả và thống kê xu hướng được áp dụng để phân tích xu hướng thay đổi của chế độ thủy văn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xâm nhập mặn có xu hướng tăng phạm vi tác động theo các mặt không gian, thời gian và độ mặn xâm nhập. Tác động của sự thay đổi trong chế độ thủy văn lên sử dụng đất đai được thể hiện rõ nhất ở hai Huyện Cầu Kè và Tiểu Cần; với việc xuất hiện cơ cấu sản xuất mới và sự thay đổi trong lịch thời vụ. Kết quả này cho thấy, các khu vực nằm sâu trong nội đồng chịu tác động mạnh hơn bởi điều kiện thay đổi do nước biển dâng và hiện tượng biến đổi khí hậu.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 90-103
Tải về
29 (2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial Infrastructre Development in Earth and Allied Scuences
9 (2012) Trang: 7227
Tạp chí: Hydrology and Earth System Sciences Discussions
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial Infrastructre Development in Earth and Allied Scuences
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Earth Surf. Process. Land.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...