Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

The effects of land surface elevation on belowground carbon accumulation of mangrove ecosystem at the Ong Trang sand bar, Ngoc Hien district, Ca Mau province

Từ khóa:

Cao trình, cồn Ông Trang, rừng ngập mặn, tích lũy carbon

Keywords:

Elevation, Ong Trang sand bar, mangrove, carbon accumulation

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the belowground carbon accumulation of three dominant mangrove species at three land surface elevation levels, including: Avicennia alba, Rhizophora apiculata Blume and Bruguiera parviflora at low, medium and high elevations, respectively on the Ong Trang sand bar. The findings provided basis data for the payment of environmental services and forest management and protection. The plotting method of Kauffman& Donato (2012) was applied and three circle plots were designed along the transect of each land surface elevation level. On each plot, diameter at breast height (DBH1,3) was measured and soil samples were collected to analyse carbon accumulation in roots and soil carbon. The result showed that the carbon accumulation in roots was significantly different given land surface elevation, in which the carbon accumulation in roots of the medium elevation area (Rhizophora apiculata Blume) was the highest 38.14 tons/ha, followed by carbon accumulation in roots of high elevation area (Bruguiera parviflora) with 30.21 tons/ha and carbon accumulation in roots of low elevation area (Avicennia alba) was the lowest is 21.17 tons/ha. In the same context, the soil carbon accumulation was not significantly different, in which soil carbon accumulation of low elevation area (Avicennia alba) was the highest 304.7 tons/ha, followed by soil carbon accumulation of high elevation (Bruguiera parviflora) 303.88 tons/ha and soil carbon accumulation of medium elevation area (Rhizophora apiculata Blume) was the lowest 292.55 tons/ha. The carbon accumulation of soil layers was of significant differences and increased with soil depths.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tính toán lượng carbon tích lũy dưới mặt đất rừng ngập mặn trên ba dạng địa hình tương ứng ba loài cây chiếm ưu thế là Vẹt Tách (Avicennia alba) tại địa hình cao, Đước Đôi (Rhizophora apiculata Blume) tại địa hình trung bình và Mắm Trắng (Bruguiera parviflora) tại địa hình thấp ở cồn Ông Trang làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ rừng. Áp dụng phương pháp lập ô định vị của Kauffman & Donato (2012) trên mỗi dạng địa hình lập ba ô tiêu chuẩn theo dạng hình tròn, tại mỗi ô tiêu chuẩn đo đạc đường kính thân cây ngang ngực (DBH1,3) và thu mẫu đất để tính toán khả năng tích lũy carbon rễ cây và carbon đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tích lũy carbon rễ tại địa hình trung bình (Đước Đôi) cao nhất 38,14 tấn/ha, tiếp theo là địa hình cao (Vẹt Tách) 30,21 tấn/ha, thấp nhất là địa hình thấp (Mắm Trắng) là 21,17 tấn/ha. Tích lũy carbon đất cao nhất tại địa hình thấp (Mắm Trắng) với giá trị 304,70 tấn/ha, tiếp theo là địa hình cao (Vẹt Tách) 303,88 tấn/ha và thấp nhất là địa hình trung bình (Đước Đôi) 292,55 tấn/ha. Tích lũy carbon giữa các tầng đất khác biệt có ý nghĩa thống kê và tăng dần khi càng xuống sâu.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 20-27
Tạp chí: Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre)
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...