Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về

ABSTRACT

The objectives of the study are to assess the social ecomomy of people who live in project area of Gas - Electricity - Nitrogen Factory, research and propose efficiently farming models for re-settlement area of Khanh An commune, U Minh District, Ca Mau province. The results of the study showed that: After planning, the social ecomomy of inhabitant was not stable, the number of people without jobs increased, and the rest was un-stable jobs. The support work of resettlement ? refarming for people faces difficulty because of a complete infrastructure was not constructed. The cultivated land has affected by acid soil, so the renovation production of the people was weak. Result showed that in the resettlement, there were four farming models as: (1) mono rice; (2) rice ? livestock; (3) rice ? livestock ? upland crops; (4) rice - fish ? livestock ? upland crops. There were two models which were selected and proposed such as: rice - livestock ? upland crops and rice - fish - livestock ? upland crops.

Keywords: farming model, economy efficiency, resettled farming, Gas - Electricity ? Nitrogen, Khanh An, U Minh

Title: Effectively farming model for resettled farming area in project of Gas- Electricity- Nitrogen factory at Khanh An village U Minh district, Ca Mau province

TóM TắT

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong vùng dự án xây dựng nhà máy Khí - Điện - Đạm, nghiên cứu và đề xuất các mô hình canh tác có hiệu quả cho khu vực tái định canh xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Kê?t qua? cho thâ?y: Sau khi thực hiện dự án, đời sống kinh tế xã hội của người dân chưa được ổn định, số người không có việc làm tăng, số còn lại thì không có công việc ổn định. Công tác hỗ trợ tái định cư - định canh cho người dân đang gặp khó khăn do chưa xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh. Khó khăn trong canh tác nông nghiệp do đất bị nhiễm phèn, việc đầu tư cho sản xuất của người dân còn yếu. Khảo sát cu?ng cho thấy trong khu tái định canh có 4 loại mô hình canh tác: (1) đô?c canh lúa; (2) lúa ? chăn nuôi; (3) lúa ? chăn nuôi ? màu; (4) lúa ? cá ? chăn nuôi ? màu. Theo kết quả đánh giá cho thấy có 2 mô hình có hiệu quả được lựa chọn và đề xuất để canh tác là mô hình lúa ? chăn nuôi ? màu và mô hình lúa ? cá ? chăn nuôi ? màu.

Từ khóa: mô hình canh tác, hiệu quả kinh tế, tái định canh, Khí - Điện - Đạm, Khánh An, U Minh

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 20-27
Tạp chí: Tác động của sự xâm nhập mặn đến hệ thống canh tác nông nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Bến Tre)
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...