Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Use of rifamycin as bacteriostatic and 15n tracing in study on the Artemia nutrient assimilation in gnotobiotic conditions

Từ khóa:

Artemia, đồng vị bền N15, gnotobiotic, rifamycin, vi khuẩn

Keywords:

Artemia, bacteria, gnotobioctic, isotope 15N, rifamycin

ABSTRACT

Study was carried to examine the ingestion and assimilation of Artemia on bacteria in gnotobiotic conditions (known strain of bacteria). Artemia were offered with different mixed diets between baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae (mnn9) and 15N bacteria HT3 (Tamlana sp. ZJU HZ22) and the propotion of bacteria gradually increased 25% in feeding regime (based on dry weight) for each treatment, rifamycin was used as bacteriostatic at 10 ppm. Results showed that the addition of rifamycin into Artemia culture water did not affect on survival and growth of Artemia after 6 days of culture. The 15N concentration in Artemia tissue increased with increasing 15N bacteria in the test diets. The result of this study illustrated that Artemia utilized and assimilated bacteria and utilized more bacteria in the poor food condition.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng lọc và hấp thụ dinh dưỡng của Artemia từ vi khuẩn trong điều kiện gnotobiotic (là điều kiện đã biết được loài vi khuẩn trong môi trường nuôi). Artemia được cho ăn với thức ăn pha trộn theo phần trăm giữa nấm men Saccharomyces cerevisiae dòng mnn9 và vi khuẩn HT3 (Tamlana sp. ZJU HZ22) đã được đánh dấu chất đồng vị bền N15, phần trăm của vi khuẩn trong khẩu phần ăn được tăng dần 25% theo nghiệm thức, và rifamycin được sử dụng với nồng độ 10 ppm để kiềm hãm sự phân chia của vi khuẩn (tránh làm giảm đi hàm lượng N15 trong vi khuẩn). Kết quả cho thấy rifamycin không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của Artemia sau 6 ngày nuôi. Hàm lượng N15 tích tụ trong mô của Artemia tỉ lệ thuận với sự tăng dần của vi khuẩn trong khẩu phần ăn. Kết quả này đã làm sáng tỏ Artemia có khả năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng từ vi khuẩn và Artemia tiêu thụ nhiều vi khuẩn khi điều kiện nuôi thiếu thức ăn.

Trích dẫn: Huỳnh Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng Vân, 2017. Sử dụng rifamycin như chất kiềm hãm vi khuẩn và ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị bền N15 trong nghiên cứu hấp thụ dinh dưỡng của Artemia trong điều kiện gnotobiotic. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 24-31.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...