Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 06/03/2018

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

The combined effect of C/N ratios and feeding regimes on growth performance and biomass production of Artemia franciscana under laboratory conditions

Từ khóa:

Artemia, biofloc, C/N, năng suất sinh khối

Keywords:

Artemia, biomass production, biofloc, C/N

ABSTRACT

A factorial experiment design with eight treatments, and three replicates for each, was carried out to evaluate the combined effect of C/N ratios (5, 10, 15 and non C/N manipulated cultures) and feeding regimes (standard feeding regime (SF) and 2/3 SF) on performance and biomass production of Artemia franciscana under laboratory conditions. The result showed that the growth in length of Artemia was reduced as a result of reduced feeding regime; however, Artemia length was increased when molasses was added. However, the survival of Artemia was not improved by molasses addition into Artemia culture. The Artemia biomass production was reduced by reducing feeding regime, but the biomass production increased when molasses was added into the culture, especially Artemia biomass production was significantly increased (p < 0.05) in the treatment with SF and C/N 15 and 2/3 SF and C/N 5 as compared to that obtained in the respective control treatment. The results indicated that Artemia length and biomass production were improved when molasses was added to obtain C/N ratios at 5 and 15, especially biomass production at reduced feeding regime (2/3 SF) was nearly equal to that obtained in SF when C/N 5 was applied.

TÓM TẮT

Thí nghiệm đa nhân tố với 08 nghiệm thức, lặp lại 3 lần cho mỗi nghiệm thức được thực hiện để đánh giá về ảnh hưởng của kết hợp giữa tỉ lệ C/N (5, 10, 15 và không căn bằng C/N), và khẩu phần ăn (tiêu chuẩn (SF) và 2/3 SF) khác nhau lên sinh trưởng và năng suất sinh khối Artemia franciscana trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, tăng trưởng về chiều dài của Artemia giảm khi khẩu phần ăn bị giảm, nhưng khi bổ sung rỉ đường, chiều dài Artemia được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc bổ sung rỉ đường không làm tăng tỉ lệ sống của Artemia. Sản lượng sinh khối Artemia thu được giảm khi giảm lượng thức ăn từ khẩu phần SF xuống 2/3 SF, ngược lại năng suất sinh khối tăng đáng kể ở các nghiệm thức có bổ sung rỉ đường, đặc biệt Artemia cho ăn với khẩu phần SF với C/N 15 và Artemia cho ăn 2/3 SF với C/N 5 có khối lượng sinh khối cao hơn có ý nghĩa (p < 0,05) so với Artemia ở nghiệm thức đối chứng tương ứng. Từ các kết quả của thí nghiệm có thể đưa ra kết luận rằng, chiều dài và khối lượng của Artemia tăng đáng kể khi có bổ sung rỉ đường để đạt từ C/N 5 đến C/N 15, đặc biệt sinh khối Artemia ở các nghiệm thức với khẩu phần ăn 2/3 SF có năng suất sinh khối cao hơn không ý nghĩa so với sinh khối Artemia ở nghiệm thức đối chứng khi C/N 5 áp dụng.

Trích dẫn: Huỳnh Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng Vân, 2018. Ảnh hưởng của tỉ lệ C/N và khẩu phần ăn lên sinh trưởng và năng suất sinh khối Artemia franciscana trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6B): 90-97.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...