Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 8-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 03/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Vascular plants diversity in Hoa An wetland, Phung Hiep district, Hau Giang province

Từ khóa:

Cây có ích, đa dạng hệ thực vật, đất ngập nước Hòa An, thực vật đất ngập nước

Keywords:

Hoa An wetland, flora diversity, useful plants, wetland plants

ABSTRACT

The investigation was conducted from July 2016 to May 2017 at Hoa An wetland, Phung Hiep district, Hau Giang province. The vascular plants were collected in six biotopes through standard square and investigation line sampling method. The list of vascular plants was constructed. There were 56 species belonging to 51 genera of 38 families in 2 phyla of the vascular plants. In the term of species diversity, the genera, family and the average of genera in family index of the vascular plants system at the Hoa An wetland were 1,1, 1,47 and 1,34, respectively. Of the 7 existing groups of life forms, the grass group has the highest percentage. There were 55 useful plants found, of which medicinal plants have the highest number of species and one species was listed for conservation by Vietnam Red Book (2007). In six biotopes, each biotopes has specific plant groups.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017 tại khu đất ngập nước Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Phương pháp điều tra thực địa, thu mẫu theo tuyến điều tra và ô tiêu chuẩn trong 06 sinh cảnh được áp dụng. Kết quả đã xây dựng được bảng danh lục các loài thực vật bậc cao gồm 56 loài thuộc 51 chi của 38 họ trong 2 ngành thực vật bậc cao. Hệ thực vật ở khu đất ngập nước Hòa An có các chỉ số đa dạng như sau: chỉ số chi là 1,1; chỉ số họ là 1,47 và số chi trung bình trong một họ là 1,34. Có 7 nhóm dạng sống được tìm thấy, trong đó nhóm dạng cây cỏ có tỷ trọng cao nhất. Có 55 loài cây có ích, trong đó nhóm cây dùng làm thuốc có số lượng loài nhiều nhất và có một loài có tên trong sách đỏ Việt Nam (2007). Trong 6 kiểu sinh cảnh, mỗi kiểu sinh cảnh có những nhóm thực vật đặc thù.

Trích dẫn: Cao Quốc Nam, Lại Duy Lâm Ngọc, Nguyễn Thanh Đạt và Châu Quốc Mộng, 2018. Đa dạng hệ thực vật bậc cao tại khu đất ngập nước Hòa An thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 8-16.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 24-37
Tải về
20 (2012) Trang: 827
Tác giả: Cao Quốc Nam
Tạp chí: Aquaculture International
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...