Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/08/2018

Ngày nhận bài sửa: 13/11/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Selection of rice varieties suitable to acid sulfate soil area in Hoa An, Phung Hiep, Hau Giang

Từ khóa:

Đất phèn, giống lúa chịu phèn, năng suất cao, phẩm chất

Keywords:

Acid sulphate soil, tolerant rice variety, high yield, rice quality

ABSTRACT

Hau Giang is one of the rice centers of the Southwest region, but it is also a place affected by climate change, drought will activate acid sulfate soils to become stronger and more aggravated. The research topic "Selection of rice varieties suitable to acid sulfate soil area in Hoa An, Phung Hiep, Hau Giang" has been implemented with the aim to find out suitable rice varieties adapted to acid sulfate soil condition, short growth duration, resistance to brown plant hopper and rice blast disease, high yield and good quality on acid sulfate soil area. The experiment was arranged in randomized complete block design, with 03 replications, 12 treatments corresponding to 12 promising rice varieties from O Mon Rice Research Institute, The University of Can Tho and Long Phu Seed Station. Based on the results of the analysis of criteria for agronomic characteristics, acidity adaptation, pest resistance, grain quality, yield components and actual yield. the research group has selected the best two rice varieties M480 and D158, having short growth duration from 101-104 days ( the transplanted rice plants), well- adapted to acid sulfate soils (level 1), resistance to brown plant hopper and rice blast disease (level 1), high yield (dried paddy from 6,7 to 8,0 ton/ha), long grain rice, less chalkiness, mushy and soft rice were chosen for rice production.

TÓM TẮT

Hậu Giang là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ  nhưng cũng là nơi chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng khô hạn sẽ kích thích phèn hoạt động mạnh hơn và trầm trọng hơn. Đề tài “Chọn giống lúa thích nghi trên vùng đất phèn Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” được thực hiện nhằm xác định những giống lúa thích nghi phèn tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn, kháng rầy nâu và đạo ôn, cho năng suất cao và phẩm chất gạo tốt trên vùng đất phèn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 03 lần lặp lại, 12 nghiệm thức tương ứng với 12 giống lúa triển vọng từ Viện Lúa Ô Môn, Trường Đại học Cần Thơ và Trại giống Long Phú. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu về đặc tính nông học, tính thích nghi phèn, tính kháng sâu bệnh chính, phẩm chất hạt, các thành phần năng suất và năng suất thực tế, nhóm nghiên cứu đã xác định giống MTL480 và D158 là 02 giống lúa ưu tú nhất, có thời gian sinh trưởng ngắn 101-104 ngày (đối với lúa cấy), thích nghi phèn tốt (cấp 1), kháng rầy nâu và đạo ôn (cấp 1), cho năng suất cao (lúa khô đạt 6,7-8,0 tấn/ha), hạt gạo thon dài, ít bạc bụng, gạo dẻo, mềm cơm,  phục vụ sản xuất.

Trích dẫn: Nguyễn Thành Trực, 2019. Chọn giống lúa thích nghi trên vùng đất phèn Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2B): 1-8.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...