Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/05/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Factors affecting students?time spent on self-study: A case of students at School of Economics and Business Administration, Can Tho university

Từ khóa:

Sử dụng 2 giờ tự học, tự học, sinh viên tự học, thời gian tự học, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Keywords:

Two self-study hours,

self-study, self-study

activities of students, self study time, School of

Economics and Business

Administration

ABSTRACT

This study is aimed to identifying factors affecting students? time on sefl-study at School of Economics and Business Administration (SEBA) based on a survey of 523 observations in April 2014. According to the statistical results, on average, students spent 2.45 hours on self-study per one classroom hour. However, there was a large variability among students in time spending on self-study of 0.26 - 4.32 hours per a classroom hour. The results of multiple regression revealed that some factors such as the grades of the university entrance exam, cumulative grade point average and group assignments positively affecting student?time spent on self-study while the number of credits enrolled, part-time job had negative impact on studen?s time spent on self-study. In addition, the study also found that students had not utilized well the supported facilities for self-study yet (PCs, internet). The study recommended that further promoting the roles of class academic advisors in enhancing academic consulting activities for students; course evaluation methods should be considered to promote self-study of students

TóM TắT

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian tự học của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu khảo sát từ 523 sinh viên vào tháng 4/2014. Kết quả thống kê cho thấy, sinh viên sử dụng 2,45 tiết tự học cho 1 tiết lên (50 phút). Tuy nhiên, có sự biến thiên lớn giữa các sinh viên trong việc dành thời gian tự học, từ 0,26 - 4,32 tiết tự học/1 tiết lên lớp. Kết quả phân tích hàm hồi quy đa biến cho thấy, các yếu tố như điểm đầu vào đại học, điểm trung bình tích lũy trong thời gian học đại học, bài tập nhóm có ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng thời gian tự học của sinh viên; trong khi đó, các yếu tố như số lượng tín chỉ đăng ký học, đi làm thêm, học vượt tiến độ làm cho thời gian tự học của sinh viên sẽ ít đi. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phát hiện, sinh viên chưa khai thác tốt các cơ sở vật chất hỗ trợ tự học (máy tính cá nhân, internet) cho tự học. Các giải pháp được đề xuất bao gồm: phát huy tích cực vai trò của cố vấn học nhằm nâng cao chất lượng tư vấn cho sinh viên; phát huy tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của giảng viên trong cải tiến phương pháp đánh giá học phần sẽ giúp sinh viên sử dụng nhiều thời gian cho tự học hơn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...