Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 20-29
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/04/2020
Ngày nhận bài sửa: 01/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Fusion of radar and optical images to generate the land use map of Can Tho city

Từ khóa:

Bản đồ sử dụng đất, Cần Thơ, Landsat-8, Seninel-1A

Keywords:

Can Tho, Landsat-8, land use map, Sentinel-1A

ABSTRACT

Land use maps play an important role in statistics, inventory and orientation of land use planning. In recent years, the application of remote sensing data has been contributing to the generation of land use and land cover maps effectively. However, optical image is often covered by clouds, especially in the rainy season, which affects the accuracy of classification results. With the characteristics of radar images that can penetrate to clouds and weather conditions, the study used fusion method of two types of optical (Landsat-8) and radar (Sentinel-1) images in generating land use map of Can Tho city in 2019. Using Gram-Schmidt method to integrate two images and applied object-based classification approach to generate the land use map of  Can Tho in 2019. The classification result showed that there were 5 main land uses in Can Tho city: perennial crop, paddy rice, canals/rivers, settlement and aquaculture land. The results of accuracy assessment showed that the total accuracy was 83.8% and the Kappa coefficient was 0.68. The results of the study showed that there was great potential of integrating radar and optical imagery in mapping land use map Can Tho city.

TÓM TẮT

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm kê và định hướng quy hoạch sử dụng đất đai. Hiện nay, việc ứng dụng ảnh vệ tinh đã và đang đóng góp rất nhiều cho việc thành lập các bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tuy nhiên, dữ liệu ảnh quang học (optical) thường bị mây che phủ, đặc biệt trong mùa mưa, làm ảnh hưởng đến kết quả giải đoán ảnh. Với đặc điểm của ảnh radar là có thể xuyên qua mây, phương pháp tích hợp (fusion) 2 loại ảnh quang học (Landsat-8) và radar (Sentinel-1) được sử dụng trong xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thành phố Cần Thơ năm 2019. Phương pháp Gram-Schmidt để tích hợp ảnh và phương pháp phân loại dựa trên đối tượng (object-based classification) được sử dụng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ năm 2019. Kết quả nghiên cứu đã phân loại được 5 kiểu sử dụng đất chính là đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, sông rạch, đất ở và đất nuôi trồng thủy sản. Kết quả đánh giá độ chính xác cho thấy độ chính xác toàn cục đạt 83,8% và hệ số Kappa là 0,68. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn của việc tích hợp ảnh radar và ảnh quang học trong xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Võ Quốc Tuấn, Phạm Quốc Việt và Nguyễn Văn Thọ, 2020. Tích hợp ảnh radar và ảnh quang học xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5A): 20-29.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 29-36
Tải về
(2018) Trang: 287-292
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
23 (2012) Trang: 431
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Ecological Indicators
(2012) Trang:
Tạp chí:  31st Asian Conference on Remote Sensing 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...