Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/06/2015

Ngày chấp nhận: 25/05/2016

Title:

Study on improvement of  survival of Actinomycetes in freeze-frying formulation

Từ khóa:

Chất phụ gia, chế phẩm đông khô, xạ khuẩn

Keywords:

Actinomycetes, freeze-frying formulation, additives

ABSTRACT

Actinomycetes 54 RM is promising actinobacterium for controlling many fungal plant diseases. Study on additives to protect and recovery Actinomycetes 54 RM cells in formulation during and after freeze - drying condition is necessary if this bacterium will be used for applying in large scale for controlling plant diseases. In the first study on protecting effect of additives, results showed that gelatin 5% and 10% and sucrose 5% gave good effect and therefore sucrose 5% was selected for further experiments. In the second study surveyed on  six different additives glucose (5% and 10%), mannitol (5% and 10%) and skim milk (10% and 20%)  for recovery effect of Actinomycetes 54 RM cells from the freeze-drying state to vegetative growth state, compared to the control without additive,; results showed that four additives skim milk (10% and 20%), glucose 10% and mannitol 10%  gave good effect in the recovery of Actinomycetes cells from freeze-drying state to vegetative growth state. Survey the survival of actinomycetes 54 RM cells in the formulation after freeze-drying during five months storage, with four treatments adding each additive such as skim milk 10% and 20%, glucose 10% or mannitol 10% after freeze-frying, and control without additives; results showed that skim milk 10% and 20% were good additives to help Actinomycetes 54 RM cells recovery after freeze-drying with higher density compared to the other treatments in all storage periods. Freeze-drying formulation of Actinomycetes 54 RM did not reduce significantly of living cells after 5 months storage in room temperature.

TÓM TẮT

Xạ khuẩn 54 là dòng xạ khuẩn triển vọng trong phòng trừ nhiều bệnh do nấm gây hại trên cây trồng. Nghiên cứu các chất phụ gia giúp bảo vệ và cải thiện tế bào xạ khuẩn trong điều kiện đông khô là rất cần thiết cho việc ứng dụng xạ khuẩn trên diện tích rộng. Nghiên cứu đầu tiên về chất phụ gia bảo vệ tế bào xạ khuẩn 54 RM tồn tại trong điều kiện đông khô, kết quả đã ghi nhận gelatin 5% và 10%, sucrose 5% thể hiện hiệu quả bảo vệ tế bào xạ khuẩn 54 RM trong quá trình đông khô và sucrose 5% được chọn làm chất phụ gia bảo vệ tế bào xạ khuẩn trong quá trình đông khô cho các thí nghiệm tiếp theo. Nghiên cứu tiếp theo về chất phụ gia giúp tế bào xạ khuẩn 54 RM hồi phục từ tình trạng đông khô về tình trạng tăng trưởng, thí nghiệm khảo sát  sáu chất  phụ gia glucose (5% và 10%), mannitol (5% và 10%) và sữa ít béo (10% và 20%) và đối chứng không chất phụ gia. Kết quả các chất như sữa ít béo 10% và 20%, glucose 10% và mannitol 10% đều có hiệu quả phục hồi tế bào xạ khuẩn tốt hơn so với đối chứng. Thí nghiệm khảo sát thời gian tồn trữ của chế phẩm xạ khuẩn 54 RM dưới dạng bột đông khô. Thí nghiệm gồm nghiệm thức đối chứng và bốn nghiệm thức thêm chất bảo quản (sữa ít béo 10% và 20%, glucose 10% và mannitol 10%) với bốn lần lặp lại. Kết quả sữa ít béo 10% và 20% là chất phụ gia tốt, có khả năng phục hồi tế bào tốt so với các nghiệm thức còn lại. Chế phẩm xạ khuẩn 54 RM sau đông khô không giảm ý nghĩa về mật số sau 5 tháng tồn trữ ở nhiệt độ phòng.

Trích dẫn: Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Vân An và Nguyễn Thị Thu Nga, 2016. Nghiên cứu cải thiện sự tồn tại của xạ khuẩn trong chế phẩm tồn trữ dạng đông khô. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 1-7.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 41-47
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...