Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 88-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Study of suitable media for the fruiting body of medicinal mushroom Cordyceps militaris (Clavicipitaceae: Hypocreales)

Từ khóa:

Cordyceps militaris, quả thể, nấm dược liệu, nấm ký sinh côn trùng, gạo trắng ST20

Keywords:

Cordyceps militaris, entomopathogenic fungus, fruiting body, medicinal mushroom, white rice ST20

 

ABSTRACT

Medicinal mushroom, Cordyceps militaris is an entomopathogenic fungus with many medicinal values similarly to Cordyceps sinensis and has been used for a long time in traditional medicines. Cordyceps militaris is able to grow and develop on artificial media. This study was aimed at examining the impact of nutritive ingredients on the growth of Cordyceps militaris to optimize the medium for fruiting body (sporocarp) and cordycepin production. The results showed that SDAY1 and SDAY3 media were suitable for the growth of Cordyceps militaris fungus; the medium of high protein white rice (ST20) added with 3% glucose, 1% yeast extract, 1% peptone, 0.01% kitin and vitamins B1, B12 was optimum where yielded fruiting body length from 5.82 to 7.94 cm at 60 days after culture, fresh fruiting body weight of 16.52±0.09 g and the cordycepin content in fruiting bodies of 5.56 mg/g.

TÓM TẮT

Nấm dược liệu, Cordyceps militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá trị dược liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Loài nấm Cordyceps militaris có khả năng sinh trưởng và phát triển dễ dàng trên môi trường nhân tạo, vì thế nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích: nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng đến sự phát triển của nấm Cordyceps militaris, chọn lựa tối ưu hóa môi trường sản xuất tạo quả thể và sản sinh hàm lượng cordycepin cao. Kết quả cho thấy, môi trường SDAY1 và SDAY3 là thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm Cordyceps militaris; việc sử dụng gạo trắng (ST20) có chứa hàm lượng protein cao kết hợp bổ sung các thành phần 3% glucose, 1% yeast extract, 1% peptone, 0,01% kitin và vitamin B1, B12 sẽ cho quả thể nấm đạt từ 5,82 đến 7,94 cm sau 60 ngày nuôi trồng. Trọng lượng quả thể nấm tươi đạt trung bình tương đương với 16,52±0,09 g, hàm lượng cordycepin của quả thể là 5,56 mg/g.

Trích dẫn: Trịnh Thị Xuân và Lê Tuấn Anh, 2016. Nghiên cứu môi trường thích hợp cho sản xuất quả thể nấm dược liệu Cordyceps militaris (Clavicipitaceae: Hypocreales). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 88-92.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 226-232
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 233-240
Tải về
(2020) Trang: 617 - 625
Tạp chí: hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...