Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/04/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Investigating root colonization and presence of arbuscular mycorrhizal spores in rhizosphere of maize, sesame and chili grown in Can Tho city

Từ khóa:

Nấm rễ nội cộng sinh, sự xâm nhiễm trong rễ, bào tử nấm rễ, đất vùng rễ, cây trồng cạn

Keywords:

Arbuscular mycorrhiza, fungal spore, root colonization, rhizosphere, uppland crops

ABSTRACT

Aims of this study were to investigate mycorrhizal infection and to identify numbers of spores formed in roots and soils from rhizosphere of maize (Zea maize L.), sesame (Sesamum indicum) and chili (Capsicum annuum) grown on alluvial soils at CanTho city. Four rhizosphere soils and four root samples of each upland crop were collected to investigate the percentage of arbuscular mycorrhizal (AM) colonization (%) and identify AM spores using the wet sieving and decant method. Results showed that roots of maize, sesame and chili had the AM colonization. The percentage of root colonization and spores in the rhizosphere of maize were significantly higher than those of sesame and chili samples. Four genera of AM fungi were assigned to Acaulospora, Entrophosphora, Glomus, Gigaspora and three unidentified AM fungi. These four genera of AM fungi presented in the rhizosphere of maize. Specially, Acaulospora and Glomous were found in the rhizospheres of maize, sesame and chili.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự xâm nhiễm và sự hiện diện các bào tử nấm rễ nội cộng sinh (AM) trong đất vùng rễ và rễ cây bắp, mè và ớt được trồng trên đất phù sa ở thành phố Cần Thơ. Bốn mẫu đất vùng rễ và rễ của ba loại cây màu được thu để xác định phần trăm (%) sự hiện diện của nấm rễ bên trong rễ và định danh bào tử nấm rễ trong đất vùng rễ bằng phương pháp rây ướt. Kết quả cho thấy rễ bắp, mè và ớt có sự xâm nhiễm của nấm rễ. Sự hiện diện của nấm rễ ở rễ cũng như số lượng bào tử trong đất vùng rễ của cây bắp cao nhất và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với cây mè và ớt. Định danh được bốn chi nấm là Acaulospora, Entrophosphora, Glomus, Gigaspora và ba chi nấm chưa được định danh; cả bốn chi nấm này hiện diện ở đất vùng rễ bắp đặc biệt hai chi Acaulospora và Glomus được tìm thấy ở cả ba mẫu đất vùng rễ của bắp, mè và ớt.

Trích dẫn: Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Phan Ngọc Tường Vi và Dương Hồ Kiều Diễm, 2016. Khảo sát sự xâm nhiễm và sự hiện diện của bào tử nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhiza) trong mẫu rễ và đất vùng rễ của cây bắp, mè và ớt được trồng ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46b: 47-53.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...