Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 41-50
Tải về

Abstract

Studies were carried to determine endogenous factors and types of somatic embryo structures during embryogenesis of Duong mandarin (Citrus reticulata Blanco). Experiments comprised conversion of friable calli to somatic embryos. Observing and recording structure types formed at anatomical level and evaluating endogenous plant growth regulators during embryogenesis. Results showed that respond to arise somatic embryo from friable calli of nucellar culture obtained on basal medium (BM) supplemented sugar galactose 20 g/l. There were many abnormal structures appeared during embryogenesis. Abnormal structures observed at anatomical level showed that there were many cell zones polarized and stuck together. Measurement of endogenous plant growth regulator amount showed that amount of auxin, abscisic acid and gibberellin were not different statistically during embryogenesis. But amount of cytokinin increased during formation of globular, heart and cotyledonary embryos.

Keywords: embryogenesis; normal and abnormal structures; Duong mandarin (Citrus reticulata Blanco)

Tittle: Somatic embryo structures of Duong mandarib (Citrus reticulata Blanco)

TóM TắT

Các nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định yếu tố nội sinh và cấu trúc giải phẫu của các dạng phôi soma trong quá trình phát sinh phôi của quýt Đường (Citrus reticulata Blanco). Các thí nghiệm bao gồm biến đổi các callus rời rạc từ nuôi cấy phôi tâm thành phôi soma. Quan sát ghi nhận. các dạng cấu trúc phôi soma hình thành ở mức độ giải phẫu và đánh giá sự hiện diện của các chất điều hòa sinh trưởng nội sinh trong quá trình phát sinh phôi soma. Kết quả cho thấy là sự đáp ứng để phát sinh phôi soma từ callus rời rạc có nguồn gốc phôi tâm đạt được trên môi trường BM được bổ sung đường galactose 20 g/l. Có nhiều dạng cấu trúc bất thường xuất hiện trong quá trình hình thành phôi. Các cấu trúc bất thường được quan sát ở mức độ giải phẫu cho thấy có nhiều vùng tế bào phân cực kết dính nhau. Đo hàm lương các chất điều hòa sinh trưởng nội sinh phát sinh phôi soma cho thấy hàm lượng auxin, abscisis acid, gibberellin không khác biệt trong quá trình tạo phôi soma. Nhưng hàm lượng cytokinin tăng trong quá trình hình thành từ phôi cầu sang phôi trái tim và phôi tử diệp.

Từ khoá: sự tạo phôi; cấu trúc phôi bình thường và bất thường; Quýt Đường (Citrus reticulata Blanco)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...