Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/01/2017

Ngày nhận bài sửa: 24/03/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

Effect of thermal treatments on phosphorus adsorption capacity of cockle-shell powder

Từ khóa:

Hấp phụ, lân, màu sắc, nhiệt độ nung, vỏ sò

Keywords:

Adsorption, calcination temperature, cockle shells, colour, phosphorus

ABSTRACT

Calcination is one of the effectively thermal pretreatment methods to enhance phosphorus adsorbability of cockle shells. The objective of the study is to evaluate the effect of three thermal treatments of 550, 750 and 950°C on P-adsorption capacity of cockle-shell powder (d≤2,0 mm). Process of phosphorus adsorption was conducted in the laboratory condition for 24 h with PO43- concentration of 20 mg/L. The results showed that the cockle-shell powders heated at the temperature >750°C had higher phosphorus adsorbability. The P removal efficiency of the treatment 950°C was 99.2%. In other words, 1 g cockle-shell powder could adsorb 0.07 mg P. In addition, thermal treatments also affected colour, shape and surface structure of cockle-shell powder.

TÓM TẮT

Một trong những phương pháp tiền xử lý vật liệu hấp phụ để làm tăng khả năng hấp phụ lân của vỏ sò là gia nhiệt. Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của 3 mức nhiệt độ 550, 750 và 950°C lên khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết (kích cỡ hạt ≤2,0 mm). Quá trình hấp phụ lân được tiến hành trong 24 giờ ở nồng độ 20 mg PO43-/L. Kết quả cho thấy vỏ sò sau khi qua xử lý nhiệt thì có khả năng hấp phụ lân tốt hơn so với không nung, tuy nhiên mức gia nhiệt đòi hỏi phải đạt >750°C. Hiệu suất hấp phụ lân của nghiệm thức 950°C đạt 99,2%. Hay nói khác đi, lượng lân hấp phụ bởi 1 g vỏ sò là 0,07 mg P. Ngoài ra, nhiệt độ nung còn ảnh hưởng đến màu sắc, hình dạng và cấu trúc bề mặt của bột vỏ sò.

Trích dẫn: Ngô Thụy Diễm Trang, Triệu Thị Thúy Vi, Lê Nguyễn Anh Duy, Trần Sỹ Nam, Lê Anh Kha và Phạm Việt Nữ, 2017. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 77-84.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...