Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về

ABSTRACT

The paper describes the importance of small scale decentralized domestic wastewater treatment using ?reed bed? system in the Mekong Delta of Vietnam with example where the system provides good quality of effluent discharge. A pilot-scale sand-based horizontal subsurface flow constructed wetlands (HSSF CWs) planted with Phragmites sp. was built in Campus I, Cantho Univeristy. The system was operated at two hydraulic loading rates (HLRs) of 31 and 62 mm/d. Removals of TSS, PO4-P and TP were efficient and similar at both HLRs with mean removal rates of about 94, 99 and 99%, respectively, while removals of BOD5, COD, TKN and NH4-N decreased with HLRs increased, and were in range of 47-71, 68-84, 63-87 and 69-91%, respectively. The results indicated that using HSSF CWs for domestic wastewater treatment was viable technique. Effluent quality at high HLR of 62 mm/d (i.e. 1200 L/d) was within the permitted Vietnamese standard for discharge into surface water.

Keywords: constructed wetlands, horizontal subsurface flow, removal efficiency, hydraulic loading rates, common reed, domestic wastewater

Title: Efficiency of sand-based constructed wetlands in domestic wastewater treatment under high hydraulic loading rates

TóM TắT

Bài viết này mô tả tầm quan trọng của việc sử dụng hệ thống bãi lọc trồng sậy qui mô nhỏ trong việc xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam, với kết quả là nước thải đầu ra của hệ thống có chất lượng tốt. Hệ thống đất ngập nước kiến tạo nền cát trồng Sậy có dòng chảy ngầm ngang (HSSF CWs) được xây dựng tại khu 1, Đại học Cần Thơ. Hệ thống được vận hành với hai mức tải nạp thủy lực (HLRs) là 31 và 62 mm/ngày. Khả năng xử lý TSS, lân hòa tan (PO4-P) và lân tổng (TP) là rất hiệu quả và không đổi cho cả hai mức HLRs với hiệu suất xử lý trung bình tương ứng khoảng 94, 99 và 99%, trong khi đó hiệu suất xử lý nhu cầu oxy sinh học (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD), tổng đạm Kjeldahl (TKN) và đạm amôn (NH4-N) giảm khi HLR tăng, và có giá trị trung bình nằm trong khoảng tương ứng là 47-71, 68-84, 63-87 và 69-91%. Kết quả cho thấy bằng cách sử dụng HSSF CWs trong việc xử lý nước thải sinh hoạt là phương pháp khả thi. Chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống ở mức HLR cao 62 mm/ngày (tương đương 1200 L/ngày) đạt tiêu chuẩn Việt Nam cho phép xả thải vào nguồn    nước mặt.

Từ khóa: đất ngập nước kiến tạo, dòng chảy ngầm theo phương ngang, hiệu suất xử lý, mức tải nạp thủy lực, cây Sậy, nước thải sinh hoạt

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...