Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 152-162
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 22/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Growth and biomass allocation in cattail (Typha orientalis), grey sedge (Lepironia articulata) and bulrush (Scirpus littoralis) on acid sulfate soils

Từ khóa:

Bồn bồn, cỏ bàng, đất phèn, năn tượng, sinh khối, vôi

Keywords:

Acid sulfate soils, biomass, Lepironia articulata, lime, Scirpus littoralis, Typha orientalis

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate plant growth and biomass of three aquatic plants including cattail (Typha orientalis C. Presl), grey sedge (Lepironia articulata Retz. Domin.), and bulrush (Scirpus littoralis Schrad.), which were grown on acid sulfate soils in the Mekong Delta. Before planting, soil pH improvement in acid sulfate soil using CaCO3 was studied with two-ton CaCO3/ha and without CaCO3 (considered as control treatment). The soil was continued to grow the three studied plants, which were conducted in a completely randomized design with 3 replications. The results showed that applying and soaking acid sulfate soil with CaCO3 for 42 days, the pH soil was improved 4.02 and higher than that of the initial soil (pH=3.02). After 90 days of planting, the growth, fresh and dry biomass accumulation in the shoots and roots and leaves total chlorophyll content (SPAD) of T. orientalis and S. littoralis were higher in the acid sulfate soils applied CaCO3.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh khối ở ba loài thực vật thủy sinh gồm bồn bồn (Typha orientalis C. Presl), cỏ bàng (Lepironia articulata Retz. Domin.) và năn tượng (Scirpus littoralis Schrab.) trồng trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi trồng cây, thí nghiệm đánh giá khả năng cải thiện pH đất bằng CaCO3 được thực hiện trên 2 nghiệm thức bón 2 tấn CaCO3/ha và không bón CaCO3 (được xem là nghiệm thức đối chứng). Đất này được sử dụng để trồng cây cho thí nghiệm tiếp theo với ba loài cây, bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại. Sau 42 ngày ngâm đất, giá trị pH trong đất đạt 4,02 ở nghiệm thức có CaCO3 và cao hơn so với đất ban đầu (pH=3,02). Sau 90 ngày trồng cây, khả năng sinh trưởng và tiềm năng tích lũy sinh khối tươi và khô của phần thân và rễ cây và chỉ số diệp lục tố (SPAD) của bồn bồn và năn tượng tốt hơn khi cây trồng trên đất phèn có bón CaCO3.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 116-124
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 161-171
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 77-84
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang: 41
Tạp chí: The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...