Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 117-126
Tải về

abstract

Three bio-control products were tested, i.e., BIOSAR-3 ĐHCT (0.05 mM CuCl2), BIOBAC-1 ĐHCT (Pseudomonas fluorescens TG17), and TRICÔ ĐHCT (5 Trichoderma spp. isolates), to manage diseases of rice, fruit trees, and vegetables in the Mekong Delta of Vietnam. BIOSAR-3 ĐHCT was, among others, capable of controlling rice blast (Pyricularia oryzae) by induced resistance. BIOBAC-1 ĐHCT and TRICÔ ĐHCT controlled plant pathogens by direct antagonism. BIOBAC-1 ĐHCT could manage sheath blight in rice (Rhizoctonia solani) and several other plant diseases. TRICÔ ĐHCT is a strong antagonist of Fusarium solani, Phytophthora sp., and other Fusarium species, which cause diseases on fruit trees, vegetables, and other plants. Application protocols and production processes were optimized. The products were distributed for large-scale field application, farmers accepted their effects, and they could be commercialized.

Keywords: antagonism, bio-control, fruit tree, induced resistance, rice, vegetable

Title: Bio-control products for sustainable and environmentally friendly management of diseases of rice, fruit trees, and vegetables

Tóm TắT

Chúng tôi đã nghiên cứu thành công 3 sản phẩm sinh học BIOSAR-3 ĐHCT (CuCl2 0,05 mM), BIOBAC-1 ĐHCT (vi khuẩn Pseudomonas fluorescens TG17) và TRICÔ ĐHCT (5 chủng nấm Trichoderma spp.) để quản lý bệnh hại lúa, cây ăn quả và rau màu. Bằng cơ chế kích kháng, BIOSAR-3 ĐHCT phòng trừ tốt bệnh đạo ôn lúa (Pyricularia oryzae) và có hiệu quả trên một số bệnh cây trồng khác. Hai sản phẩm còn lại phòng trừ bệnh cây dựa vào cơ chế đối kháng giữa các vi sinh vật. BIOBAC-1 ĐHCT phòng trừ tốt bệnh khô vằn trên lúa (Rhizoctonia solani) và có hiệu quả trên nhiều bệnh cây trồng. TRICÔ ĐHCT có khả năng đối kháng với nấm Fusarium solani, Phytophthora và các loài Fusarium gây bệnh trên cây ăn quả, rau màu và những cây trồng khác. Quy trình sản xuất và ứng dụng của ba sản phẩm đã hoàn thiện. Sản phẩm đã được triển khai trên diện rộng và được bà con nông dân công nhận hiệu quả nên có khả năng thương mại hóa.

Từ khóa: cây ăn quả, đối kháng, kích kháng, lúa, phòng trừ sinh học, rau màu

Các bài báo khác
2020 (2020) Trang: 157-161
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 370-376
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 384-395
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 52-57
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 238-242
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 255-262
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 112-119
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
18 (2019) Trang: 265-271
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18
18 (2019) Trang: 272-279
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18
17 (2018) Trang: 112-116
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 17
(2015) Trang: 91-92
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 14 tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam 24-25/7/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...