Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 24/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Distributed and boundary control problems governed by semilinear elliptic partial differential equations

Từ khóa:

Điều khiển biên, điều khiển phân bố, điều kiện tối ưu, ổn định Lipschitz toàn bộ, sự tồn tại nghiệm

Keywords:

Boundary control, distributed control, existence of solution, full Lipschitzian stability, optimality condition

ABSTRACT

In this paper we investigate existence of solutions, optimality conditions, and solution stability for a class of optimal control problems governed by semi linear elliptic partial differential equations. In the class of optimal control problems, distributed controls and boundary controls will be considered, they may appear nonlinearly in the state equation. This class of control problems is more general and complicated, investigation of them is interesting and meaningful.

TÓM TẮT

Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, các điều kiện tối ưu, và sự ổn định nghiệm cho một lớp các bài toán điều khiển tối ưu liên quan đến các phương trình đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính. Trong lớp các bài toán điều khiển tối ưu này, các điều khiển phân bố và điều khiển biên sẽ cùng được xem xét, đồng thời chúng có thể xuất hiện phi tuyến trong phương trình trạng thái. Đây là một lớp bài toán khá tổng quát và phức tạp, việc nghiên cứu chúng thật thú vị và rất có ý nghĩa khoa học.

Trích dẫn: Nguyễn Thành Quí, 2020. Bài toán điều khiển phân bố và điều khiển biên cho phương trình đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 1-7.

Các bài báo khác
195 (2020) Trang: 1-13
Tạp chí: Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications
57 (2019) Trang: 3021-3045
Tạp chí: SIAM Journal on Control and Optimization (SICON)
Online First (2017) Trang: 1-17
Tạp chí: Optimization Letters
(2015) Trang: 4
Tạp chí: International Workshop on Some Selected Problems in Optimization and Control Theory, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 7th Floor, Ta Quang Buu Library, 1 Dai Co Viet, Hanoi, February 4-7, 2015
(2015) Trang: 49
Tạp chí: Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học, Lần thứ 13 - Ba Vì, Hà Nội, 23-25/4/2015
Số 1 (2015) Trang: 1-21
Tạp chí: Journal of Global Optimization
159 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
23 (2013) Trang: 1
Tạp chí: SIAM J. Optimization
56 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
77 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...