Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 53-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 17/10/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Research on using biogas effluent for planting maize (Zea mays L.)

Từ khóa:

Bắp, đạm, năng suất, nước thải biogas, phân hóa học, sinh trưởng

Keywords:

Biogas effluents, chemical fertilizers, growth, maize, nitrogen, productivity

ABSTRACT

“Research on using biogas effluent for planting maize (Zea mays L.)” was conducted to salvage nutrients from biogas effluent as liquid organic fertilizer for replacing chemical fertilizers that helped to reduce irrigated water quantity, limit biogas effluent quantity released directly into water bodies and reduce the cost of maize cultivating. The pot experiment consisted of 4 treatments: chemical fertilizers, biogas effluent in rate of 100%, 75% and 50% in order to choose reasonable rate for field experiment. The field experiment was arranged with 3 treatments: chemical fertilizers (control treatment), biogas effluent with nitrogen concentration 75%, and biogas effluent with nitrogen concentration 50%. The results showed that plant height, fruit length, fruit diameter, fruit weight, quantity of seed row per fruit, quantity of seed per fruit and productivity of maize in biogas effluent with nitrogen concentration 75% treatment were not statistically different from the control treatment. Using biogas effluent in cultivating maize helped to reduce 35 L/m2 of biogas effluent with nitrogen concentration 75% released to the environment, utilize 18.7 g/m2 of nitrogen, 4.47 g/m2 of phosphorus and 6.42 g/m2 ofkalium, decreased 1,147 VND/m2 of chemical fertilizers cost and 500 VND/m2 of pesticides. Base on such research results, farmers having biogas digesters are encouraged to use biogas effluent to replace chemical fertilizers in cultivating maize.

TÓM TẮT

“Nghiên cứu sử dụng nước thải biogas trồng bắp (Zea mays L.)” được thực hiện nhằm tận dụng dinh dưỡng của nước thải biogas như phân hữu cơ dạng lỏng thay thế phân hóa học góp phần giảm lượng nước tưới, hạn chế lượng nước thải biogas xả trực tiếp ra thủy vực tiếp nhận và giảm chi phí trong canh tác bắp. Thí nghiệm trong chậu gồm 4 nghiệm thức: phân hóa học, nước thải biogas tỷ lệ 100%, 75% và 50% nhằm chọn tỷ lệ nước thải biogas hợp lý cho thí nghiệm ngoài đồng. Thí nghiệm ngoài đồng được bố trí với 3 nghiệm thức: phân hóa học (đối chứng), nước thải biogas hàm lượng đạm 75%, và nước thải biogas hàm lượng đạm 50%. Kết quả cho thấy chiều cao cây, chiều dài trái bắp, đường kính trái bắp, khối lượng trái, số hàng trên trái, số hạt trên trái và năng suất cây bắp ở nghiệm thức nước thải biogas hàm lượng đạm 75% khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Sử dụng nước thải biogas trồng bắp giúp giảm 35 L/m2 nước thải biogas với hàm lượng đạm 75% thải ra môi trường, tận dụng 18,7 g/m2 đạm, 4,47 g/m2 lân và 6,42 g/m2 kali, giảm chi phí phân bón hóa học 1.147 VNĐ/m2 và chi phí thuốc bảo vệ thực vật 500 VNĐ/m2. Đề tài khuyến khích nông hộ có mô hình khí sinh học sử dụng nước thải biogas thay thế phân hóa học canh tác cây bắp.

Trích dẫn: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thị Thúy Vân và Bùi Thị Nga, 2017. Nghiên cứu sử dụng nước thải biogas trồng bắp (Zea mays L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 53-64.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 167-174
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 36-44
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...