Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 36-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 12/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Study on nitrogen-supplying capability of biogas effluent for soils

Từ khóa:

Đạm amôn, đạm nitrat, khí cacbonic, nước thải biogas, sự hô hấp vi sinh vật đất

Keywords:

Ammonium, biogas effluent, carbon dioxide, nitrate, soil microbial respiration

ABSTRACT

The experiment was conducted to assess the capability of biogas effluent in supplying ammonium and nitrate for soils. The experiment was designed with 4 treatments: soil added 100% distilled water (control treatment), soil added 50% biogas effluent and 50% distilled water, soil added 75% biogas effluent and 25% distilled water, and soil added 100% biogas effluent. The results showed that N-NH4+and N-NO3- concentrations significantly increased in biogas effluent-supplying treatments in comparison to the treatment without biogas effluent addition. The concentrations of N-NH4+and N-NO3- were 171±5.45 mg/kg and 78.9±3.08 mg/kg, respectively, in the soil added 100% biogas effluent. The nitrogen-supplying capability increased proportionately to soil microbial respiration, which was showed by the highest accumulated CO2concentration in the soil added 100% biogas effluent (855 mgCO2/kg). The result also showed that mineralized nitrogen concentration positively correlated with CO2 accumulation in soil, indicating that soil microbial activity increased in line with increasing added-biogas effluent volume and amount of soil mineralized nitrogen.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá khả năng cung cấp đạm amôn và đạm nitrat cho đất từ nước thải biogas. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: đất được bổ sung 100% nước khử khoáng (đối chứng), bổ sung 50% nước thải biogas và 50% nước khử khoáng, bổ sung 75% nước thải biogas và 25% nước khử khoáng, và bổ sung 100% nước thải biogas. Kết quả cho thấy hàm lượng N-NH4+ và N-NO3- trong đất được cung cấp nước thải biogas với thể tích khác nhau đều cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Hàm lượng N-NH4+ và N-NO3- trong đất được cung cấp 100% nước thải biogas đạt giá trị tương ứng là 171±5,45 mg/kg và 78,9±3,08 mg/kg. Khả năng cung cấp đạm tăng tương ứng với sự hô hấp của vi sinh vật đất được thể hiện qua hàm lượng CO2 tích lũy trong đất, đạt cao nhất ở nghiệm thức 100% nước thải biogas (855 mgCO2/kg) và đạt giá trị thấp hơn với các thể tích nước thải biogas bổ sung thấp tương ứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy sự gia tăng hàm lượng đạm có tương quan thuận với sự tích lũy CO2 trong đất, điều này cho thấy sự hiện diện vi sinh vật trong đất có liên quan với thể tích bổ sung nước thải biogas và lượng đạm hữu dụng trong đất.

Trích dẫn: Nguyễn Phương Thảo, Trần Đức Thạnh, Bùi Thị Nga và Châu Minh Khôi, 2017. Nghiên cứu khả năng cung cấp đạm của nước thải biogas cho đất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 36-44.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 167-174
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 53-64
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...