Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 66-71
Tác giả: Phạm Bích Như
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/03/2018
Ngày nhận bài sửa: 25/05/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Construction image of the third Singer transfer

Từ khóa:

Đại số Steenrod, đối đồng điều, đồng cấu đại số, đồng cấu chuyển Singer, giải thức Bar

Keywords:

Algebraic homomorphism, cohomology, resolution Bar, Singer transfer, Steenrod algebra

ABSTRACT

The cohomology of the Steenrod algebra is one of the most important objects in calculating the stable homotopy group of spheres through the Adams range. Algebraic homomorphism is considered an algebraic form of the geometric homomorphism on the Adams range. It has the ability to detect many non-trivial elements in the subject matter of algebraic Steenrod. Some authors studied this matter on field of characteristic 2, however it has not been studied much on field of characteristic odd prime p. This article is aimed to build the Singer transfer rank 3 on field of characteristic odd prime p and some examples on field of characteristic 3.

TÓM TẮT

Đối đồng điều của đại số Steenrod là một trong những đối tượng quan trọng trong việc tính nhóm đồng luân ổn định của mặt cầu thông qua dãy phổ Adams. Đồng cấu chuyển đại số  được xem như dạng đại số của đồng cấu chuyển hình học trên trang Es của dãy phổ Adams. Nó có khả năng phát hiện được nhiều phần tử không tầm thường trong đối đồng điều của đại số Steenrod. Một số tác giả đã nghiên cứu về vấn đề này trên trường có đặc số 2, tuy nhiên trên trường đặc số nguyên tố p lẻ vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Bài báo này xây dựng ảnh đồng cấu chuyển Singer hạng 3 trên trường có đặc số p lẻ và một số ví dụ trên trường có đặc số .

Trích dẫn: Phạm Bích Như, 2018. Xây dựng ảnh của đồng cấu chuyển Singer hạng 3. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 66-71.

Các bài báo khác
Tập. 58, Số. CĐ Khoa học tự nhiên (2022) Trang: 152-163
22 (2020) Trang: 1-12
Tác giả: Phạm Bích Như
Tạp chí: East - West Journal of Mathematics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...