Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 141-147
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 14/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Effect of time and temperature on activated carbon nanotubes application for electrocatalyst material of direct methanol fuel cell

Từ khóa:

Hạt xúc tác nano PtRu, ống nano carbon, pin nhiên liệu methanol, vật liệu xúc tác điện cực

Keywords:

Carbon nanotubes, direct methanol fuel cell, electrocatalyst material, PtRu nanoparticles

ABSTRACT

Carbon nanotubes were activated by a mixture of nitric acid and sulfuric acid (volume ratio 1:1) with different time and temperatures. The platinum-ruthenium electrocatalyst material (PtRu) based on activated carbon nanotubes (CNTs) was synthesized by chemical reduction method. The precursors H2PtCl6 and RuCl3 were used with the efficient reduction of NaBH4 agent in ethylene glycol. Analytical methods such as X-ray diffraction, transmission electron microscopy, and cyclic voltammetry were used for analysis and evaluation. The results showed that PtRu nanoparticles on activated CNTs were successfully synthesized. The PtRu/CNTs sample using activated carbon nanotubes for five hours at 50oC was the highest methanol oxidation ability.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, ống nano carbon (CNTs) được hoạt hóa bằng hỗn hợp nitric acid (HNO3) và sulfuric acid (H2SO4) tỉ lệ 1:1 về thể tích với thời gian và nhiệt độ khác nhau. Sau đó, vật liệu xúc tác điện cực platinum- ruthenium trên nền ống nano carbon hoạt hóa (PtRu/CNTs) được chế tạo bằng phương pháp khử hóa học. Các tiền chất H2PtCl6 và RuCl3 đã được sử dụng, với dung dịch ethylene glycol (EG) kết hợp với NaBH4 làm chất khử. Thành phần hóa học của các mẫu được xác định bằng phổ nhiễu xạ tia X (XRD), hình ảnh trực quan của các hạt nano PtRu bám trên bề mặt CNTs được chỉ ra bởi ảnh chụp từ kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), và phép đo điện hóa cyclic voltammetry (CV) được sử dụng để phân tích và đánh giá khả năng oxy hóa methanol của các mẫu nghiên cứu. Kết quả đo phổ XRD và ảnh TEM cho thấy, các hạt xúc tác nano PtRu đã được tổng hợp thành công trên nền CNTs với kích thước hạt tương đối đồng nhất. Đặc biệt, phổ CV cho thấy có sự khác biệt lớn về khả năng oxy hóa methanol giữa các mẫu nghiên cứu. Trong đó, mẫu xúc tác PtRu/CNTs sử dụng ống nano carbon hoạt hóa trong 5 giờ ở nhiệt độ 50oC cho khả năng xúc tác oxy hóa methanol cao nhất.

Trích dẫn: Đặng Long Quân, Huỳnh Dương Ngọc Ái Trân và Phan Diễm Trinh, 2020. Nghiên cứu thời gian và nhiệt độ hoạt hóa ống nano carbon ứng dụng chế tạo vật liệu xúc tác điện cực pin nhiên liệu methanol. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 141-147.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 17-21
Tải về
(2015) Trang: 403 - 406
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
(2015) Trang: 399 - 402
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
1 (2012) Trang: 344
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
1 (2012) Trang: 352
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...