Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 17-27
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 19/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Optimality conditions and duality for set-valued optimization in terms of cone-directed Clarke derivatives

Từ khóa:

Bài toán tối ưu đa trị, các điều kiện tối ưu, đạo hàm Clarke theo hướng nón, đối ngẫu Mond-Weir, đối ngẫu Wolfe

Keywords:

Cone-directed Clarke derivatives, Mond-Weir duality, Optimality conditions, Set-valued optimization, Wolfe duality

ABSTRACT

This paper is to deal with Mond-Weir duality and Wolfe duality for constrained set-valued optimization problems in terms of cone-directed Clarke derivatives. Firstly, necessary and sufficient optimality conditions for constrained set-valued optimizations in terms of cone-directed Clarke derivatives for the cone-semilocally convex like maps are investigated. Then, the Mond-Weir duality and Wolfe duality for a constrained set-valued optimization and their weak duality, strong duality and converse duality are considered.

TÓM TẮT

Bài báo này khảo sát bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir và Wolfe cho bài toán tối ưu đa trị có ràng buộc sử dụng đạo hàm đa trị Clarke theo hướng nón. Trước hết, điều kiện tối ưu cần và đủ cho bài toán tối ưu đa trị có ràng buộc sử dụng đạo hàm đa trị Clarke theo hướng nón cho lớp hàm tựa lồi nửa địa phương được khảo sát. Sau đó, bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir và Wolfe cho bài toán tối ưu đa trị có ràng buộc và các tính chất về đối ngẫu mạnh, đối ngẫu yếu và đối ngẫu ngược được trình bày.

Trích dẫn: Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Phạm Thanh Hùng và Phạm Lê Bạch Ngọc, 2020. Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán tối ưu đa trị sử dụng đạo hàm đa trị Clarke theo hướng nón. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 17-27.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 111-118
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 39-46
Tải về
2021 (2021) Trang: 1-18
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
4 (2020) Trang: 319336
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear and Variational Analysis
2 (2020) Trang: 123-137
Tạp chí: Applied Set-Valued Analysis and Optimization
1 (2019) Trang: 63-75
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Applied and Numerical Optimization
2019 (2019) Trang: 1-22
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Positivity
13 (2017) Trang: 137-153
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Pacific Journal of Optimization
2017 (2017) Trang: 1-19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
2016 (2016) Trang: 2016:112
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Inequalities and Applications
2015 (2015) Trang: Article ID 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
1 (2013) Trang: 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Optim Theory Appl
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: J Glob Optim
3b (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...