Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 37-44
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 19 Jan 2018
Revised 11 Mar 2018

Accepted 30 Nov 2018

 

This paper is to analyse income inequality in Vietnam in the 2000s based upon the Gini coefficient method. Compared with other conventional measures (i.e. the Lorenz curve, the Atkinson and the Theil’s approach), the Gini coefficient draws a clearer picture of inequality since it provides unique results irrespective of varying social attitude to inequality (inequality aversion). In contrast, the measures with the Atkinson and Theil indices are strictly subject to changes in inequality aversion which, however, still has ambiguities due to data source constraints. The study shows a moderate level of, and stability in, inequality during 2002–2010. Equitable economic growth with respect to geographical dimensions, migration from rural to urban areas and migrants’ remittance are the main reasons behind the results.

Keywords

Gini coefficient, household living standard, income inequality, Theil indices, Atkinson index, Vietnam

Cited as: Phuc, P.V., 2018. The living standard inequality in Vietnam: A statistical analysis. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 37-44.

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về
39 (2022) Trang: 96-108
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Journal of Southeast Asian Economies
66 (2022) Trang: 561-580
Tạp chí: Australian Journal of Agricultural and Resource Economics
(2020) Trang:
Tạp chí: Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries
30 (2019) Trang:
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
(2017) Trang: 25-34
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017
(2017) Trang: 116-126
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 38-63
Tạp chí: Policies and Sustainable Economic Development, University of Economics HCMC, September 28 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...