Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 206-214
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 17/04/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

Determinants of agricultural growth in Can Tho city

Từ khóa:

Nông nghiệp Cần Thơ, tăng trưởng, hồi quy Cobb – Douglas

Keywords:

Can Tho agriculture, Cobb – Douglas regression, growth

ABSTRACT

This paper is to perform an empritical analysis of Can Tho’s agricultural path and influential factors using secondary data of agricultural inputs and output during 1990 – 2015. Johansen – Jeselius test showed that there are three cointegration vectors between independent variables and dependent variable, that means variables had equivalent in long – run. Chow test is also used in this study to examinate any effects of splitting Can Tho province into Can Tho city and Hau Giang province to agricultural growth. The result form Cobb – Douglas regression reveals agricultural growth in Can Tho by increasing physical capital for agriculture, expanding land due to irrigation and technology. Of the total inputs, physical capital had the most important contribution to the output growth (40,51%), Total factor productivity contributed 33,28% to the agricultural output growth.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục đích phân tích nguồn gốc tăng trưởng nông nghiệp và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 1990 – 2015. Kiểm định Johansen – Jeselius chỉ ra có ba mối quan hệ đồng kết hợp giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập, nghĩa là tồn tại mối quan hệ cân bằng trong dài hạn giữa các biến. Kiểm định Chow cũng được sử dụng để xem xét việc chia tách tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang năm 2004 có ảnh hưởng đến tăng trưởng nông nghiệp không. Kết quả hồi quy hàm sản xuất Cobb – Douglas cho thấy tăng trưởng nông nghiệp thành phố Cần Thơ chủ yếu dựa vào gia tăng vốn vật chất đầu tư vào nông nghiệp, mở rộng diện tích đất canh tác do thuỷ lợi và công nghệ. Vốn vật chất đóng vai trò quan trọng nhất đến tăng trưởng giá trị sản lượng đầu ra ở mức 40,51%, TFP đóng góp 33,28%.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lương và Võ Thành Danh, 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6D): 206-214.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 213-222
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...