Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 145-153
Tải về

ABSTRACT

The experiments were carried out at Department of Plant Protection,CanthoUniversityto study the influence of mineral nutrients on the mycelium development and the sporulation of two Trichoderma strains T-BM2a and T-OM2a on PDA and PDB medium.

The results showed that the fungi Trichoderma spp. grew well in media supplied with ammonium sulphate (14; 28; 56 mmol) and ammonium nitrate (14; 28; 56 mmol). Besides of it, the sporulation of these strains is also formed and significant differences when Urea (14 and 28 mmol) were added to PDB medium.

On the other hand, potassium phosphate (4 mmol), gypsum (1.25 mmol) and magnesium sulphate (32 mmol) clearly influenced on the development and sporulation of Trichoderma strains T-BM2a and T-OM2a after 7 days of treating.

Keywords: ammonium, calcium, magnesium, nitrogen, phosphorus, potassium,  Trichoderma, urea

Title: The influence of mineral nutrients N, P, K, Ca and Mg on the development and sporulation of Trichoderma fungi

TóM TắT

Thí nghiệm được tiến hành tại Bộ môn Bảo vệ Thực Vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm nghiên cứu tác động của các dinh dưỡng khoáng lên sự phát triển sinh khối và hình thành bào tử của hai chủng Trichoderma T-BM2a và T-OM2a trên môi trường PDA và PDB.

Sinh khối và số lượng bào tử của hai chủng Trichoderma đều tăng khi môi trường được bổ sung ammonium sulphate (14; 28; 56 mmol) và ammonium nitrate (14; 28; 56 mmol). Khả năng hình thành bào tử của nấm cũng tăng lên và khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng khi trong môi trường PDB có sự hiện diện của urea (14 và 28 mmol). 

Bên cạnh đó, potassium phosphate (4 mmol), calcium sulphate (1,25 mmol) và magnesium sulphate (32 mmol) cũng có vai trò tích cực trong sự phát triển và hình thành bào tử của hai chủng nấm Trichoderma T-BM2a và T-OM2a.

Từ khóa: ammôn, calxi,  đạm, kali, lân, manhê, Trichoderma, urê

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...