Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 226-233
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Mapping meteorological drought in the Mekong Delta under climate change

Từ khóa:

Hạn khí tượng, biến đổi khí hậu, chỉ số khô hạn (SPI), Đường Mức độ - Thời gian – Tần suất hạn (SDF), Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Meteorological drought, climate change, Standizied Precipitation Index (SPI), Severity – Duration – Frequency (SDF) curve, Mekong Delta

ABSTRACT

The objective of this study is to assess the current status of meteorological droughts, and to assess impacts of climate change on meterological drought in the Mekong Delta, Vietnam. Firstly, data of rainfall and temperature simulated by the SEA START (Scenarios A2 and B2) were validated and bias-corrected. Standardized Precipitation Index (SPI) was then calculated to determine the 1, 3, 6 and 12 - month droughts for the current period of 1980-2012 and future period of 2015-2047. The SDF (Severity – Duration – Frequency) curve was established. The results were mapped for the whole Mekong Delta of Vietnam, and thus potential drought areas were identified. The results showed that in the Mekong Delta of Vietnam, the historical biases of rainfall (1980-2012) and temperature (2002-2012) between simulation and observation were +11.9% and +2.2oC, respectively. In the year 2030s, temperature (2025-2035) and rainfall (2015-2047) were highly variable in both scenarios A2 and B2. Results of the SPI calculation for the period of 2015-2047 compared with those for the 1980-2012 period varied in space and timing frequency. It was also found that drought frequency would not increase, but drought severity levels (severe, moderate, mild) would change.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiện trạng hạn khí tượng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu mưa và nhiệt độ mô phỏng bởi SEA START (Kịch bản A2, B2) được kiểm tra độ tin cậy và hiệu chỉnh. Chỉ số khô hạn SPI (Standardized Precipitation Index) được tính toán cho 1, 3, 6 và 12 tháng hạn cho giai đoạn 1980-2012 và 2015-2047. Từ đó, đường cong Mức độ - Thời gian – Tần suất hạn (SDF) được thiết lập. Kết quả được thể hiện trên bản đồ cho ĐBSCL và khu vực hạn tiềm năng được xác định. Kết quả cho thấy tại ĐBSCL, sai lệch trung bình của lượng mưa (1980-2012) và nhiệt độ (2002-2012) mô phỏng so với số liệu thực đo lần lượt là +11,9% và +2,2oC. Trong những năm 2030, nhiệt độ (2025-2035) và lượng mưa (2015-2047) có sự biến động theo cả 2 kịch bản A2 và B2. Kết quả tính toán SPI giai đoạn 2015-2047 so với giai đoạn 1980-2012 có sự thay đổi theo không gian và tần số xuất hiện. Ở đây, tần số xuất hiện hạn không tăng nhưng mức độ hạn (nặng, trung bình, nhẹ) có sự thay đổi.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 128-136
Tải về
(2019) Trang: 433-438
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2019) Trang: 429-432
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2016) Trang: 373-380
Tạp chí: The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016)
(2014) Trang: 28-29
Tạp chí: The 4th International Conference for Environment and Natural Resources: Green Growth, Climate Change and Protection of Endangered Coastal Regions, Hochiminh city, 17-18 June 2014
1 (2013) Trang: 121
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ACEC-AEEC-AWE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Water, Land and Southeast Asia food sovereignty
1 (2012) Trang: 112
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ABEASOC
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...