Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 131-139
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2017

Ngày nhận bài sửa: 03/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Determination of parasitic pathogens in natural striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Bucephalopsis, cá tra tự nhiên, ký sinh trùng, Myxobolus, Trichodina

Keywords:

Bucephalopsis, Myxobolus, natural striped catfish, parasite, Trichodina

ABSTRACT

The survey was carried out from July to November 2016. A total of 86 samples of fry natural striped catfish were collected in Rach Ngong river of Can Tho city. Fish specimens were observed for clinical signs and examined for parasites. Results showed that there were 8 genera of parasites as follow Myxobolus, Henneguya, Trichodina, Dactylogyrus, Gyrodactylus, Ichthyonyctus, Protoopalina and Bucephalopsis. There were five parasitic genera on the skin and gills and four genera in the intestines and stomach of fish. The number of parasites infected natural striped catfish was dependent on parasitic genus and the infected organs. The rate of Bucephalopsis was highest (88.5%; 3-49/lame) and the lowest was Gyrodactylus (31.2%; 1-3/lame). Almost fish specimens were healthy and hadn’t clinical signs.

TÓM TẮT

Đề tài khảo sát thành phần loài ký sinh trùng cá tra tự nhiên được
thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2016. Tổng cộng có 86 mẫu cá
tra giống thu từ sông Rạch Ngỗng ở Cần Thơ được quan sát dấu hiệu bệnh lý và soi tươi để kiểm tra ký sinh trùng. Kết quả cho thấy có 8 giống ký sinh trùng ký sinh trên cá tra tự nhiên là Myxobolus, Henneguya, Trichodina, Dactylogyrus, Gyrodactylus, Ichthyonyctus, Protoopalina, Bucephalopsis; trong đó, có 5 giống ký sinh trên da, mang và 4 giống ký sinh trong ruột và dạ dày. Số lượng ký sinh trùng nhiễm trên cá tra tự nhiên phụ thuộc vào thành phần giống loài và cơ quan ký sinh. Ký sinh trùng có tỷ lệ nhiễm cao nhất là Bucephalopsis (88,5%; 3-49 trùng/lame) và thấp nhất là Gyrodactylus (31,2%; 1-3 trùng/lame). Hầu hết các mẫu cá đều là cá khỏe, không có dấu hiệu bệnh lý.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Hằng, 2017. Xác định mầm bệnh ký sinh trùng trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tự nhiên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 131-139.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 101-110
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 116-124
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 125-132
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 155-164
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 167-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...