Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 248-255
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/06/2020

Ngày nhận bài sửa: 20/06/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Determinants of farmers’ perception of flood risk in the Vietnamese Mekong Delta

Từ khóa:

Lũ lụt, nhận thức rủi ro, rủi ro, yếu tố ảnh hưởng

Keywords:

Determinants of flood risk, flood, risk, risk perception

ABSTRACT

Protection Motivation Theory was applied to find out determinants of farmers’ perception of flood risk in the Vietnamese Mekong Delta. The data were collected from direct interviews of 431 farmers in An Giang province, Hau Giang province and Can Tho city. The method of Dowling was used to measure farmers’ perception of flood risk. Perception of flood risks are considered in 5 aspects including health-disease, finance, production, social relations, and psychology. The results showed that 50.58% of farmers were awareness of flood risks. Three main factors significantly influencing farmers’ perception of flood risks in the study area included the age of the householdes, experiences of flooding and the loss of households in the extreme floods.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này dựa trên Lý thuyết Động cơ Bảo vệ nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro lũ lụt của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp 431 nông hộ tại An Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Phương pháp của Dowling được sử dụng để đo lường nhận thức rủi ro. Nhận thức rủi ro lũ lụt được xem xét trên 5 khía cạnh là sức khỏe-bệnh tật, tài chính, sản xuất, quan hệ xã hội và tâm lý. Kết quả cho thấy nông hộ nhận thức rủi ro do lũ lụt là 50,58%. Có 3 nhân tố chính ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro do lũ lụt của nông hộ tại các điểm nghiên cứu là tuổi của chủ hộ, kinh nghiệm trải qua ngập lụt và nông hộ bị thiệt hại trong các trận lụt lớn.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Ngân và Võ Thành Danh, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro lũ lụt của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 248-255.

Các bài báo khác
Võ Thành Danh (2021) Trang: 84-96
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
(2018) Trang:
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference Proceedings, University of Economics and Law, Vietnam; 28/05/2018 - 01/06/2018
(2017) Trang: 202-211
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xu hướng toàn cầu hóa, Khoa Kinh tế - Khu II ĐHCT, 15/12/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...