Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 149-154
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Socio-economic efficiency of promising land use types on acid sulfate soil areas in Vinh Thang Commune, Go Quao district, Kien Giang province

Từ khóa:

Mô hình canh tác triển vọng, hiệu quả kinh tế, đất phèn,  xã Vĩnh Thắng, Gò Quao, Kiên  Giang

Keywords:

Promising farming model, economic efficiency, acid sulfate soil, Vinh Thang Commune, Go Quao District, Kien Giang Province

ABSTRACT

Vinh Thang commune, Go Quao district, Kien Giang province has acid sulfate soil with promising farming model in social development: LUT 1 (pineapple), LUT 2 (pineapple - rice), LUT 3 (pineapple -rice- shrimp (Penaeus Monodom)), LUT 4 (pineapple - shrimp (Penaeus Monodom)), LUT 5 (2 rice ? vegetables (watermelon, cucumbers)), LUT 6 (rice - shrimp (penaeus monodom)). Profitability of LUT3 was highest value with 7.81 million VND/1.000m2/year and LUT 6 was lowest 4.05 million VND / 1.000m2/year. In terms of benefit/cost of all LUTs were LUT 2 was highest value (B / C = 1.65) and LUT 5 was lowest (B / C = 0.62). Farming model techniques were mainly based on long production experiences of the farmers. Production capital of farmers was mainly depended from capital sources of family for production. Strength of commune was the diversified farming models but also weaknesses do not have sources of capital, lack of cultivation techniques and the good seed source. The results of analysis showed that LUT2 and LUT3 gave a highly economic efficiency for local.

TóM TắT

Xã Vĩnh Thắng huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang là xã có đất phèn với các mô hình canh tác có triển vọng phát triển tại xã: LUT 1 (chuyên khóm), LUT 2 (khóm - lúa), LUT 3 (khóm - lúa - tôm (tôm sú)), LUT 4 (khóm - tôm (tôm sú)), LUT 5 (2 lúa - màu (dưa hấu, dưa leo)), LUT 6 (tôm - luá (tôm sú)). Lợi nhuận cuả LUT3 đạt cao nhất 7,81 triệu đồng/1.000m2/năm, và LUT 6 thấp nhất 4,05 triệu đồng/1.000m2/năm. Xét về tỷ suất lợi nhuận cu?a ca?c LUT cho thâ?y LUT 2 (B/C = 1,65) đạt cao nhất, và LUT 5 (B/C = 0,62) thấp nhất. Kỹ thuật canh tác của các mô hình chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sản xuất lâu năm của người dân. Nguồn vốn sản xuất người dân chủ động từ nguồn vốn của gia đình để sản xuất. Xã có thế mạnh về đa dạng mô hình canh tác tuy nhiên còn điểm yếu chưa có nguồn vốn, thiếu kỹ thuật canh tác và nguồn con giống tốt. Qua kết quả phân tích cho thấy LUT2 và LUT3 là mô hình mang lại hiệu quả cao cho xã.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...