Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 100-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Identification of epitopes within Ascaris suum 16 protein, an application in   production of recombinant vaccine against roundworm in pigs

Từ khóa:

Ascaris suum, protein AS16, vắc-xin, heo

Keywords:

Ascaris suum, protein AS16, vaccine, pigs

ABSTRACT

Ascaris suum is a popular parasitic roundworm that infests pigs resulting failure of health, performance and causing considerable economic losses. Recombinant vaccines have shown promise for prevention of several helminth infestations. Several studies have shown that native protein 16-kilodalton (AS16) which was found in larvae and adult worm intestine, hypodermis, and cuticles can induce antibody responses against A. suum larvae in mice and pigs. In this study, hydrophobicity and hydrophilicity of AS16, which might correlate with antigenicity/immunogenicity characterized by the whole protein, was analyzed by Genetyx version 10.0. Vaccinal effects of recombinant protein AS16 were analyzed in experimental mice BALB/c. The results of this study showed that major epitope of protein AS16 predictably locates within 30G - 60A region and mice intranasally vaccinated with Escherichia coli-expressed recombinant AS16, generated a significant increase in the level of rAS16-specific antibody responses. Findings of this study provide significant reference for vaccine candidate production based on recombinant?epitope expression against ascariasis in pigs.

TóM TắT

Ascaris suum là loại giun tròn ký sinh phổ biến trên heo, làm giảm khả năng tăng trọng của vật chủ, gây tổn thất kinh tế đáng kể cho người nuôi. Trong những năm gần đây, vắc-xin tái tổ hợp được đánh giá như là một trong những phương pháp phòng chống bệnh hiệu quả cho vật nuôi, trong đó có bệnh giun đũa ở heo. Một số nghiên cứu đã chứng minh, protein 16-kilodalton (AS16) được phát hiện từ ấu trùng và giun đũa trưởng thành có khả năng tạo phản ứng miễn dịch trên chuột và heo. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến phân tích các đặc điểm về tính kỵ nước và ưa nước của phân tử protein AS16 dựa trên phần mềm Genetyx phiên bản 10.0 để dự đoán vị trí quyết định kháng nguyên trong phân đoạn này và tiến hành đánh giá hiệu quả miễn dịch của phân tử protein tái tổ hợp AS16 được tiêm chủng ở chuột thí nghiệm BALB/c. Kết quả cho thấy, quyết định kháng nguyên của phân tử protein AS16 được dự đoán định vị tại vị trí 30G - 60A, chuột được tiêm với phân tử protein tái tổ hợp AS16 với GST được biểu hiện qua Escherichia coli BL21, đã tạo phản ứng miễn dịch ý nghĩa trên chuột. Những kết quả thu được sẽ là nội dung tham khảo quan trọng trong việc sản xuất vắc-xin tái tổ hợp dựa trên quyết định kháng nguyên 30G - 60A để phòng bệnh giun đũa ở heo.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...