Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 270-277
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The species composition and distribution of mantis shrimp (Squillidae) in the coastal areas of the Mekong Delta

Từ khóa:

Tôm tít, Squillidae, Thành phần loài, Ven biển, ĐBSCL

Keywords:

Mantis shrimp, Species composition, Distribution, Mekong Delta

Abstract

The mantis shrimps (Stomatopoda) are marine, predatory species, characterized by the greatly developed second maxilliped modified as large powerful raptorial appendages. More than 450 described species are known, distributed in seven superfamilies and 17 families (Ahyong, 2008). Many species that inhabit soft bottoms and distributed from Indian ocean to the Pacific ocean.

In coastal Mekong Delta, the mantis shrimp was captured from the nature. The research on species composition and distribution of the mantis shrimp are limited.

Preliminary results were identified four species of Squillidae, namely: Erugosquilla woodmasoni (Kemp, 1911), Harpiosquilla harpax (De Haan, 1844), Miyakea nepa (Latreille, 1828), and Oratosquillina interrupta (Kemp, 1911). Four species of mantis shrimp were captured in shallow water wih a depth of 8-12 m and muddy sand substrates.

In which, two species of mantis shrimp, including Oratosquillina interrupta and Harpiosquilla harpax were large sized with 24.0 cm and 19.0 cm in total length, respectively. These were an economic and potential species for seed production and commercial mantis shrimps farming in the future.

Tóm tắt

Tôm tít bao gồm các loài giáp xác biển, thuộc bộ tôm chân miệng (Stomatopoda), với đặc điểm có chân hàm 2 phát triển thành dạng chân móc để bắt mồi. Đã phát hiện hơn 450 loài thuộc 7 tổng họ và 17 họ (Ahyong, 2008). Đa số các loài tôm tít sống ở nền đáy mềm, phân bố ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới từ ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

ở  vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, tôm tít hiện được khai thác chủ yếu từ tự nhiên. Các dẫn liệu nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của nhóm tôm này còn khá hạn chế.

Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được 4 loài thuộc họ Squillidae, đó là: Erugosquilla woodmasoni (Kemp, 1911), Harpiosquilla harpax (De Haan, 1844), Miyakea nepa (Latreille, 1828) và Oratosquillina interrupta (Kemp, 1911). Đa số các loài được khai thác ở thủy vực có độ sâu 8-12 m, nền đáy cát bùn.           

Hai loài Oratosquillina interrupta và Harpiosquilla harpax có kích thước khá lớn (24,0 cm; 19,0 cm), đây là các loài có giá trị kinh tế, triển vọng cho sản xuất giống và nghề nuôi tôm thương phẩm trong tương lai.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...