Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 8-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

The survey of tolerance to low pH condition and antibiotic resistance of lactic acid bacteria isolated from goat's milk and probiotics

Từ khóa:

Enterococcus, kháng kháng sinh, pH thấp, probiotic, sữa dê, vi khuẩn acid lactic

Keywords:

Antibiotic resistance, Enterococcus, goat's milk, lactic acid bacteria, low pH, probiotic

ABSTRACT

Sixteen bacterial strains were isolated in MRS medium, including 13 isolates from goat's milk and 3 isolates from probiotics. Most colonies of them were round, opalescent white color to milky white, raised or convex elevation, lobulated or intact margin. Results of the survey of biological characteristics showed that 4 strains had rod shape (25.0%) and 12 strains had spherical shape (75.0%) and existed as single or double cells. All isolates were Gram-positive, unable to move and gave oxidase-negative test. Besides, 7 isolates had catalase-negative test. The results experienced that 7 strains belonging to lactic acid bacteria group were selected (43.8%). Surveyed results for the resistance  to low pH environment illustrated that 6 strains had the resistance to pH 3 for 3 hours. Two strains Bio1.2 and G6.1 had the resistance to environmental condition of pH 2 for 2 hours with density of 9.01 log(CFU/ml). Strain Bio2.1 resisted to 4 types of antibiotic as Streptomycin, Cephalexin, Penicillin V
(256 mg/l concentration) and Ampicillin (128 mg/l concentration). Three strains G1.1, G5.6 and G6.1 were resistant to 3 types of antibiotic as Streptomycin, Cephalexin (256 mg/l concentration) and Ampicillin (128 mg/l concentration). In addition, Probi strain had the resisitance to 3 types of antibiotic as Streptomycin, Cephalexin and Tetracycline (256 mg/l concentration).

TóM TắT

Mười sáu dòng vi khuẩn được phân lập trên môi trường MRS, trong đó 13 dòng phân lập từ sữa dê và 3 dòng từ chế sinh học. Phần lớn các dòng vi khuẩn có khuẩn lạc tròn, màu sắc trắng đục đến trắng sữa, độ nổi dạng mô hay lài, bìa nguyên hay chia thùy. Kết quả khảo sát các đặc tính sinh học cho thấy 4 dòng có hình que (tỷ lệ 25,0%) và 12 dòng hình cầu (tỷ lệ 75,0%) tồn tại ở trạng thái đơn hay kết đôi. Tất cả các dòng vi khuẩn phân lập đều Gram dương, không di động và thử nghiệm oxidase âm tính; bên cạnh 7 dòng có thử nghiệm catalase âm tính. Kết quả tuyển chọn được 7 dòng thuộc nhóm vi khuẩn lactic (tỷ lệ 43,8%). Kết quả khảo sát trong môi trường pH thấp cho thấy 6 dòng có khả năng chống chịu môi trường pH 3 trong 3 giờ. Đặc biệt, dòng Bio1.2 và G6.1 có khả năng tồn tại trong điều kiện môi trường pH 2 trong 2 giờ với mật số
9,01 log(CFU/ml). Dòng Bio2.1 kháng được 4 loại kháng sinh Streptomycin, Cephalexin và Penicillin V (256 mg/l) và Ampicillin (128 mg/l). Ba dòng G1.1, G5.6 và G6.1 phân lập từ sữa dê kháng được 3 loại kháng sinh Streptomycin, Cephalexin (256 mg/l) và Ampicillin (128 mg/l). Ngoài ra, dòng Probi có
khả năng kháng 3 loại kháng sinh Streptomycin, Cephalexin và Tetracycline (256 mg/l).

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 21-31
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...