Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 112-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/07/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Yield trail of some very early rice varieties in different ecosystems of Vinh Long province

Từ khóa:

Giống lúa cực sớm, lúa vụ ba, tính thích nghi và ổn định

Keywords:

Adaptable and stable characteristics, the third rice season crop, very early rice varietie

ABSTRACT

Responding to the demand of very early rice varieties for the sustainable three-rice-crop system per year in Vinh Long province, this study was proposed to conduct the yield trial of fifteen very early rice varieties, bred and selected by Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI), at four districts (Tam Binh, Long Ho, Vung Liem and Tra On) of Vinh Long province in three continuous crop seasons of Summer-Autumn 2011, Autumn-Winter 2011 and Winter-Spring 2011-2012. Results showed that most of rice varieties have very short growth durations (suitable to the demand), grain yields were significantly different among varieties at each location but not for the mean of   grain yields over all locations and crop seasons, except the Winter-Spring 2011-2012 crop, through analyses of adaptibility and stability. By evaluating the adaptibility and stability characteristics of fifteen very early rice varieties, seven promising varieties were determined in three groups of (i) OM10423 and IR73382, (ii) OM6932 and OM6893, and (iii) OM9584, OM10424 and OM8019 suitable to Summer-Autumn, Autumn-Winter and Winter-Spring crop seasons, respectively.

TóM TắT

Để đáp ứng nhu cầu về giống lúa có thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn cho sản xuất ổn định 3 vụ lúa trong năm của tỉnh Vĩnh Long, đề tài đã được đề xuất thực hiện với nội dung khảo nghiệm 15 giống lúa cực sớm mới chọn tạo tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tại 4 huyện Tam Bình, Long Hồ, Vũng Liêm và Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long trong 3 vụ Hè thu 2011, Thu đông 2011 và Đông xuân 2011-2012. Kết quả qua theo dõi TGST, phân tích thống kê năng suất các giống lúa khảo nghiệm tại mỗi điểm và đánh giá tính thích nghi và ổn định qua các điểm cho thấy, hầu hết các giống khảo nghiệm đều có TGST phù hợp, năng suất của các giống lúa mới tại từng điểm khảo nghiệm hầu hết là có sự khác biệt thống kê nhưng năng suất trung bình của các giống qua các điểm khảo nghiệm khi phân tích tính thích nghi và ổn định thì chỉ có sự khác biệt trong vụ Đông xuân 2011-2012. Đánh giá đặc tính thích nghi và ổn định của các giống, xác định được 7 giống lúa triển vọng, thích hợp với điều kiện canh tác ở các vụ tương ứng như sau: OM10423 và IR73382 thích hợp vụ Hè thu (HT); OM6932, và OM6893, thích hợp vụ Thu Đông (TĐ); OM9584, OM10424 và OM8019, thích hợp cho vụ Đông xuân (ĐX).

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...