Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2018) Trang: 36-40
Tạp chí: Tạp chí công thương
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá, lựa chọn mô hình cây trồng trên đất lúa – màu của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bằng phương pháp AHP (Analytical Hierarchy Process) dựa trên kết quả đánh giá của các chuyên gia và bộ dữ liệu điều tra 192 hộ sản xuất từ 8 mô hình cây trồng hiện có trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được 6 tiêu chí đánh giá lựa chọn mô hình cây trồng bao gồm doanh thu, lợi nhuận, khả năng tiêu thụ và tính ổn định của giá cả, khả năng liên kết sản xuất – tiêu thụ, yêu cầu kỹ thuật sản xuất, và yêu cầu vốn đầu tư. Kết quả phương pháp AHP cho thấy, các mô hình cây trồng được đề xuất bao gồm 3 vụ đậu phộng, 3 vụ mè, 2 vụ đậu phộng – 1 vụ lúa.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...