Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 126-134
Tải về

ABSTRACT

The study investigated the change in BOD, NH4+ and PO43- of piggeries waste water by using  vetiver grass (Vetiver zizanioides L.) and  water hyacinth (Eichhornia crassipes). The results shown that, after 8 days of planting water hyacinth could not survive and grow under BOD 245.8 mg/l. In contrast, vetiver grass grown and developed well during under piggery waste water. Vetiver grass reduced 40.0 and 13.8 percentage of  BOD and nitrogen , respectively. The presence of  Vetiver grass impaired the growth of algal. The algal growth rate was  4.7 fold lower than that control. At the end of experiment vetiver grass increased in fresh weight and dry weight (96% and 92%), stem length (135%), root length (96%) and new shoot development (263.8%). In addition accumulated ratio of nitrogen in both root and stem also increased significantly.

Keywords: Vetiver, BOD, Water Hyacnith

Title: The change of BOD, NH4+ and PO43- in the piggeries waste water by using  vetiver grass (Vetiver zizanioides L.) and  water hyacinth (Eichhornia crassipes)

TóM TắT

Thí nghiệm so sánh khả năng xử lý nước thải ô nhiễm từ trại chăn nuôi bằng phương pháp trồng thủy canh cỏ Vetiver (Vetiver zizanioides L.) và cây Lục Bình (Eichhornia crassipes).  Kết quả ghi nhận cây Lục Bình không sống được sau 8 ngày trồng  trong môi trường nước ô nhiễm hữu cơ với chỉ tiêu BOD bằng 245.8mg/L.  Ngược lại Vetiver phát triển tốt trong điều kiện nước ô nhiễm và làm giảm các chỉ số BOD, Nitrat và Lân hữu cơ.  Các chỉ tiêu theo dõi đặc tính sinh học như phần trăm gia tăng trọng lượng chất tươi, chất khô ở thân, sự hình thành hệ thống rễ và chiều dài rễ cũng gia tăng một cách có nghĩa.

Từ khóa: Vetiver, BOD, Water Hyacinth

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...